Regulamin serwisuNiniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Tosend sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, za pośrednictwem serwisu internetowego tosend.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).


§ 1 Definicje

1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
2. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz w Serwisie Internetowym przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
4. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
5. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie tosend.pl
6. Usługodawca - oznacza Tosend sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-846), ul. Strzelecka 29A/39, NIP: 6572910717, REGON: 260706224, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467528, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 złotych; e-mail: kontakt@tosend.pl będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
7. Użytkownik – zarejestrowana w Serwisie Internetowym osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi Tosend, z wyłączeniem osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumentów).
8. Usługa Tosend – oznacza świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usługę udostępnienia elektronicznego systemu automatycznego przesyłania faktur.


§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników przy wykorzystaniu Internetu, z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu cookies oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.
8. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony Hasła i nieujawniania go osobom nieupoważnionym przez niego do logowania się na Konto Użytkownika. Usługodawca nie ma technicznych możliwości i nie jest zobowiązany do weryfikowania, czy podająca właściwe Hasło osoba logująca się na Konto Użytkownika jest do tego upoważniona przez Użytkownika.


§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest warunkiem korzystania ze świadczonej w ramach Serwisu Internetowego Usługi Tosend.
2. Przeglądanie Stron Internetowych Serwisu nie wymaga Rejestracji.
3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem, Rejestracja możliwa jest wyłącznie po akceptacji jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Tosend.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Użytkownika podane przez niego przy Rejestracji. W każdej chwili po zarejestrowaniu Użytkownik może edytować swoje dane.
7. W celu pełnej aktywacji Konta Użytkownika konieczna jest wpłata weryfikacyjna w wysokości 2 zł (dwa złote) z rachunku bankowego firmy, na którą zostało założone konto w Serwisie Internetowym. W tytule przelewu należy podać NIP firmy. Celem wpłaty jest potwierdzenie prawidłowości danych podanych przy rejestracji Konta Użytkownika z danymi z przelewu bankowego.
8. Jeżeli wpłata weryfikacyjna nie wpłynie na rachunek bankowy Tosend sp. z o.o. w terminie 30 dni roboczych od dnia utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, wówczas Konto Użytkownika zostanie usunięte.
9. W okresie od założenia Konta Użytkownika do momentu weryfikacji jego danych, Użytkownik działa na niepełnej wersji systemu tj. nie ma możliwości wysyłania i odbierania faktur. Z chwilą pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji uzyskuje dostęp do pełnej wersji systemu. Z zastrzeżeniem, iż dane wprowadzone przez Użytkownika w okresie od założenia do dnia weryfikacji nie zostaną zachowane.


§ 4 Usługi

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną Usługę Tosend. Usługa Tosend świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługa Tosend polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę korzystania z elektronicznego systemu automatycznego przesyłania faktur, wspomagającego prowadzenie sprzedaży. W ramach usługi Tosend Użytkownik na swoim koncie ma możliwość w szczególności: wystawiania faktur elektronicznych i przesyłania ich kontrahentom, prowadzenia bazy swoich kontrahentów, wprowadzania plików elektronicznych w określonych formatach do systemu, tworzenia i prowadzenia elektronicznej podatkowej księgi przychodów i rozchodów, otrzymywania raportów generowanych przez system na podstawie informacji wprowadzonych przez Użytkownika, a także korzystania z innych usług oferowanych w Serwisie Internetowym.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu funkcji dostępnych w ramach Usługi Tosend. Rozszerzenie takie nie wymaga zmiany Regulaminu ani zgody Użytkownika. W przypadku takiego rozszerzenia Usługodawca zapewni, aby, przy spełnieniu przez Użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych dla korzystania z takiej funkcji, nowa lub udoskonalona funkcja dostępna była dla każdego Użytkownika.
4. Usługodawca nie odpowiada za treść i poprawność tworzonych przez Użytkowników i otrzymywanych od innych Użytkowników w ramach Usługi Tosend dokumentów, a jedynie udostępnia narzędzie umożliwiające ich tworzenie i przesyłanie.
5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Usługi Tosend, a w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa także do Konta Użytkownika, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także względów bezpieczeństwa, w szczególności w celu ochrony przed przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika lub Usługi Tosend trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika lub Usługi Tosend.
6. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika lub Usługi Tosend mailowo, wysyłając wiadomość na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym co najmniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowanym zablokowaniem dostępu, chyba, że okoliczności stanowiące podstawę zablokowania dostępu Użytkownika do Konta Użytkownika lub Usługi Tosend uzasadniają niezwłoczne działanie, w takim przypadku Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu i jego przyczynie.


§ 5 Płatność

1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usługi Tosend wynagrodzenia miesięcznego obliczanego w sposób określony w ust. 3 poniżej.
2. W ramach Usługi Tosend Użytkownik będący odbiorcą faktury może oznaczyć ją w Systemie Internetowym jako "zatwierdzoną". Zatwierdzenie faktury jest warunkiem korzystania z wybranych funkcji Usługi Tosend w odniesieniu do tego dokumentu.
3. Usługodawcy należne jest od Użytkownika wynagrodzenie miesięczne w kwocie netto równej liczbie zatwierdzonych przez niego, stosownie do ust. 2 powyżej w ramach Usługi Tosend, faktur oraz stawki określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu („Cennik”).
4. Do kwoty wynagrodzenia określonej zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej, każdorazowo doliczana będzie kwota podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki.
5. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu na podstawie faktury z 7- (siedmio-) dniowym terminem płatności, przesyłanej Użytkownikowi przez Usługodawcę w terminie do 10-go (dziesiątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest ono należne.
6. Usługodawca przesyła Użytkownikowi faktury za pomocą Usługi Tosend.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
8. Jeżeli Użytkownik zalega z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, przez okres 60 dni licząc od daty zapłaty, Usługodawca ma prawo zablokować konto Użytkownika do czasu uregulowania całości zaległych kwot.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w trybie określonym w § 10 ust. 5 Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Cennika obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w trybie określonym w § 10 ust. 5, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi Tosend zgodnie z § 9 ust. 3. Brak takiego zawiadomienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika zmiany Cennika.


§ 6 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Tosend. Reklamacje składać należy w formie elektronicznej na adres elektroniczny Usługodawcy: reklamacje@tosend.pl
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć:
a) imię nazwisko/nazwę Użytkownika,
b) adres e-mail Użytkownika, na który ma być wysłana odpowiedź na reklamację, o ile ma on być inny niż adres przypisany do Konta Użytkownika,
c) przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem merytorycznym,
d) żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
3. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacji.
4. Użytkownik może także zgłaszać Usługodawcy swoje uwagi dotyczące działania Serwisu Internetowego i Usługi Tosend za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego w ust. 1 powyżej.


§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie 2016/679).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
a) świadczenia przez Usługodawcę Usługi Tosend, w tym w celu rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 1 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679)
c) rozliczenia Usługi Tosend, a także w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679),
d) badania rynku i jakości usługi oraz zachowań i preferencji usługobiorców, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi Tosend – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679),
e) sporządzenia analiz i statystyk - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679),
f) kierowania treści marketingowych dotyczących usług i produktów własnych Usługodawcy - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). Treści marketingowe są kierowane drogą elektroniczna (e-mail). W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679).
4. Dane osobowe Użytkownika przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie niżej wymienionych danych osobowych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika:
a) imię i nazwisko, nazwa firmy,
b) login i Hasło,
c) adres prowadzenia działalności/siedziba,
d) adres do korespondencji,
e) adres poczty elektronicznej,
f) numer telefonu,
g) NIP i numer REGON,
5. W celu dokonania weryfikacji danych podanych przez Użytkownika przy założeniu konta w Serwisie Internetowym, Usługodawca pozyskuje dane osobowe Użytkownika z publicznie dostępnych rejestrów GUS i CEIDG.
6. Osoba udzielająca zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wglądu do swoich danych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia z bazy, ograniczenia przetwarzania, a także do wycofania zgody na ich przetwarzanie. W celu dokonania zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail kontakt@tosend.pl
7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania umowy na korzystanie z Usługi Tosend oraz przez okres kolejnych 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celach marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
8. Dane osobowe Użytkowników nie są profilowane.
9. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane:
a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
b) podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi niezbędnej do wykonania zawieranej z Użytkownikiem umowy, takie jak usługi księgowe, dochodzenie należności, usługi prawne, usługi analityczne i marketingowe,
c) operatorom pocztowym i kurierom,
d) bankom w zakresie realizacji płatności,
e) organom uprawnionym do otrzymania danych Użytkowników na podstawie przepisów prawa.
10. Dane osobowe Użytkowników Usługi Tosend nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
11. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych z Serwisu Internetowego w przypadku rozwiązania łączącej Usługodawcę i Użytkownika umowy i usunięcia Konta Użytkownika.
12. Po rozwiązaniu łączącej Usługodawcę i Użytkownika umowy Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy jedynie w niezbędnym zakresie i w celach określonych w przepisach prawa (w szczególności w przepisach Rozporządzeniem 2016/679), w szczególności w celu dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi Tosend i gdy jest to niezbędne do rozliczenia Usługi Tosend lub do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi Tosend.
13. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
14. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 8 Pliki cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności informacje tekstowe, wysyłane przez Serwis Internetowy, zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie itp.). Pliki te przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej Serwisu. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, a także służą tworzeniu anonimowych statystyk oraz celom reklamowym.
2. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz
b) „stałe” (persistent cookies) – to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików cookies, w celu zapewnienia poprawnego działania Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników, tj. w celu:
a) dostosowania zawartości Strony Internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Stron Internetowej Serwisu,
b) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, wskutek czego użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
c) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
4. Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę także w celach reklamowych, do prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań marketingowych oraz mierzenia ich skuteczności, m.in. w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (np. Google Analytics), prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi internetowej reklamy.
5. Stosowany przez Usługodawcę mechanizm plików cookies nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zwykle domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Ponadto ustawienia te mogą być zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
7. Usługodawca informuje, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies lub wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

§ 9 Rozwiązanie umowy

1. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Tosend z zachowaniem 14- (czternasto-) dniowego okresu wypowiedzenia, w każdym czasie i z podaniem przyczyny wypowiedzenia.
2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Tosend bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie i bez podania przyczyn.
3. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Tosend poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
4. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Tosend skutkuje usunięciem przez Usługodawcę Konta Użytkownika wraz z wszystkimi zgromadzonymi w jego ramach przez Użytkownika dokumentami i informacjami. Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania dokumentów i informacji Użytkownika, a utrata jakichkolwiek danych przez Użytkownika nie może być uznana za przyczynę ewentualnych poniesionych przez Użytkownika szkód, za które odpowiedzialność miałby ponosić Usługodawca.


§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za umyślnie wyrządzone szkody i jedynie w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
3. W przypadku powstania sporu wynikłego lub związanego z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi Tosend, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku, gdy stronom nie uda się rozwiązać takich sporów polubownie, ich rozstrzygnięcie poddaje się pod jurysdykcję właściwych rzeczowo sądów polskich miejsca siedziby Usługodawcy.
4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów o świadczenie Usługi Tosend jest prawo polskie.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 (czternastu) dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Niezależnie od publikacji, o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu nie później niż na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie 7 (siedmiu) dni za pośrednictwem poczty elektronicznej, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi Tosend zgodnie z § 9 ust. 3. Brak takiego zawiadomienia równoznaczny jest z zaakceptowaniem przez Użytkownika Regulaminu w zmienionym brzmieniu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2019 r.

 


 

Regulamin serwisu

TOS Innowacyjna Gospodarka TOS Innowacyjna Gospodarka TOS Innowacyjna Gospodarka