Zmiany w JPK_VAT z deklaracją od dnia 1 października 2020

2020-10-30

Od 1 października 2020 roku wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani do składania nowego JPK_VAT, obejmującego część ewidencyjną i deklaracyjną. Dotychczasowe deklaracje w ramach VAT-7 i VAT-7K przestały istnieć i zostały zastąpione przez rozliczenie miesięczne JPK_V7M lub rozliczenie kwartalne JPK_V7K. Ma to na celu uproszczenie procesu raportowania, ograniczenie ilości zdublowanych informacji oraz automatyzację procedur weryfikacji poprawności kwot podatku.

W skład struktury nowego JPK_VAT wejdą dodatkowo dane sprzedażowe za określony przedział czasowy. Nowy JPK_VAT dotyczy każdego podatnika VAT bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa.

Sposoby wysyłania pliku

Wiele osób zastanawia się, jak wysłać plik zgodnie z aktualnymi regulacjami. Jedyna dopuszczalna w nowej deklaracji VAT wysyłka pliku ma miejsce drogą elektroniczną, a termin jej dostarczenia przypada na 25. dzień miesiąca (rozliczenie miesięczne za miesiąc poprzedzający).

Sposoby podpisu pliku

Prześledzimy teraz, jak podpisać plik JPK_VAT 2020, aby uniknąć komplikacji podczas wysyłania deklaracji. Istnieją trzy podstawowe sposoby podpisu pliku: elektroniczny podpis kwalifikowany, profil zaufany ePUAP oraz weryfikacja danymi autoryzującymi (ten ostatni sposób dostępny jest jednak wyłącznie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Wysyłka z autoryzacją przychodem może być dokonana poprzez program księgowy lub bramkę Ministerstwa Finansów dostępną pod linkiem https://mikro-jpk.mf.gov.pl/

Terminy wysłania JPK_VAT

Termin wysyłania deklaracji miesięcznych w nowym JPK_VAT określa art. 99 ust. 1 ustawy o VAT – muszą one być złożone w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Z kolei deklaracje VAT za okresy kwartalne na mocy tej samej ustawy zobowiązują przedsiębiorcę do ich przesłania w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą.

Nowe oznaczenia GTU

Istotną zmianą w JPK_VAT 2020 są nowe oznaczenie grup towarów i usług (GTU), które będą widoczne m.in. na wystawianych fakturach sprzedażowych, w miejscu opisu usługi. Nowe GTU będzie można wykazać zarówno na fakturze, jak i na etapie wysyłki JPK_VAT. Oznaczenia GTU kształtują się następująco:

 • GTU_01 – napoje alkoholowe,
 • GTU_02 – benzyny lotnicze, benzyny silnikowe, gaz płynny, oleje napędowe,
 • GTU_03 – olej opałowy,
 • GTU_04 – wyroby tytoniowe,
 • GTU_05 – odpady,
 • GTU_06 – urządzenia elektroniczne oraz ich części i materiały,
 • GTU_07 – pojazdy oraz części samochodowe,
 • GTU_08 – metale szlachetne oraz nieszlachetne,
 • GTU_09 – leki oraz wyroby medyczne,
 • GTU_10 – budynki i grunty,
 • GTU_11 – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12 – usługi o charakterze niematerialnym,
 • GTU_13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Sankcje za błędy lub zaniechanie wysłania

Wymóg precyzowania deklaracji VAT z wykorzystaniem nowych kodów GTU rodzi potencjał do błędów, których popełnienie jest traktowane jako wykroczenie skarbowe i grozi nałożeniem na przedsiębiorcę kary w wysokości 500 zł. Kara zostanie nałożona wówczas, gdy podatnik spóźni się lub zaniecha przesłania poprawionej ewidencji na skutek otrzymanego wcześniej wezwania. Korekta musi zostać dokonana przez przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o istnieniu błędów. Za wykroczenie skarbowe zagrożone karą pieniężną ustawa uważa również niepełną/wadliwą deklarację lub wysłanie jej z opóźnieniem.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy