Wiążąca Informacja Stawkowa

2019-09-09

 

Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której z dniem 01 listopada 2019 obowiązują przepisy dotyczące Wiążącej informacji stawkowej.

Na mocy powyższego aktu prawnego, do ustawy o VAT dodano Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa.

 

Co to jest wiążąca informacja stawkowa?

Wiążąca informacja stawkowa (dalej WIS) to decyzja administracyjna wydawana na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT dostawy  towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Z wnioskiem w sprawie WIS może wystąpić:

 • podatnik posiadający NIP, w tym podatnik zwolniony podmiotowo z VAT, który dokonuje lub planuje dokonać dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo świadczenia usług,
 • podmiot dokonujący albo zamierzający dokonać dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo świadczenia usług,
 • zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielonym zamówieniem publicznym.

 

Co zawiera wniosek i decyzja w sprawie WIS?

W szczególności wniosek zawiera:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane pełnomocnika, jeśli został ustanowiony,
 • szczegółowy opis towaru albo usługi pozwalający na jego klasyfikację wg CN, albo PKOB, albo PKWiU,
 • wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa
 • jeśli wnioskodawca wnioskuje o sklasyfikowanie towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie; innych niż dotyczące określenia stawki podatku – wówczas we wniosku należy wskazać te przepisy.

Do wniosku można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi (zdjęcia, schematy, plany, atesty, instrukcje, informacje producenta), które pomogą organowi wydającemu decyzję dokonanie właściwej klasyfikacji.

Ważne!!! Przedmiotem wniosku mogą być towar, albo usługa. Albo towar lub usługa, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Wniosek w sprawie WIS podlega opłacie, którą należy wpłacić nie później niż w dniu złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zapłaty. Gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało przeprowadzenia analiz lub badań, wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty.

Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa i podlega zwrotowi w całości w przypadku wycofania wniosku w terminie 30 dni od dnia jego wycofania.

Decyzja w sprawie WIS jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wydana decyzja zawiera m.in.:

 • opis towaru albo usługi, którego dotyczy decyzja,
 • klasyfikację tego towaru według Nomenklatury scalonej (CN) albo według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), albo klasyfikację usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) niezbędną do określenia stawki właściwej dla tego towaru albo tej usługi; sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych, innych niż dotyczące określenia stawki VAT (jeśli podatnik wnioskuje o to),
 • właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru albo usługi stawkę podatku VAT.

 

WIS stanowi instrument ochronny podatnika, bowiem jest ona wiążąca wobec organów podatkowych względem podatnika, dla którego została wydana i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, którego dotyczy.

Oznacza to, że organ podatkowy nie może kwestionować wysokości stawki VAT stosowanej dla danego towaru albo usługi w oparciu o wydaną decyzję w sprawie WIS.

 

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

 

Cofnij do listy