Terminy wpłaty składek ZUS

Terminy wpłaty składek ZUS
2019-01-09

Właściciele firm są zobowiązani do opłacania składek ZUS za siebie, a jeżeli zatrudniają pracowników – także i za nich.

Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym powstaje od pierwszego dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, albo też w sytuacji pracownika od pierwszego dnia zatrudnienia. Przedsiębiorca powinien także wiedzieć, że jeżeli w prowadzeniu działalności pomaga mu współmałżonek, to nawet gdy nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę jest traktowany jako osoba współpracująca, a zatem podlega obowiązkowi ubezpieczenia w ZUS.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów, składki należy wpłacić na konto ZUS w terminie:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych,
  • do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, gdy nie zatrudnia się w działalności gospodarczej pracowników, a więc termin ten dotyczy osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, gdy w działalności gospodarczej zatrudnieni są pracownicy.

Jeżeli koniec tego terminu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Art.31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła do przepisów Ordynacji Podatkowej, z których wynika, że gdy składki opłacone są przelewem, wpłata zostanie uznana za terminową, jeśli w ostatnim terminie zapłaty nastąpi obciążenie rachunku bankowego płatnika.

Od nieterminowych płatności składek ZUS zalicza się odsetki podatkowe, regulowane przepisami Ordynacji Podatkowej. Ponadto jeśli płatnik notorycznie reguluje składki po terminie grozi mu kara grzywny do 5 000 zł.

Inną konsekwencją nieterminowego regulowania składek ZUS jest utrata ubezpieczenia dobrowolnego tzn. w przypadku ubezpieczenia chorobowego, gdy płatnik podlega ubezpieczeniu dobrowolnemu i nie uiszcza składki w wymaganych terminach przestaje podlegać temu ubezpieczeniu. W konsekwencji czego płatnik traci prawo do zasiłku w czasie choroby.

Ważne! Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się zasady opłacania składek ZUS. Wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, oraz składki na fundusze wpłacane są jednym przelewem na jeden rachunek bankowy w ZUS.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy