Terminarz dla przedsiębiorców WRZESIEŃ 2019

Terminarz dla przedsiębiorców WRZESIEŃ 2019
2019-09-02

 

02.09.2019

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec 2019 r.

 

05.09.2019

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień 2019 r.

 

09.09.2019

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,

 

10.09.2019

 • składki ZUS za sierpień 2019 - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • INTRASTAT za sierpień 2019 r.

 

16.09.2019

 • składki ZUS za sierpień 2019 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2019 r. oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych,
 • wpłata przez osoby fizyczne III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego.

 

20.09.2019

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za sierpień 2019 r.
 • wpłata na PFRON za sierpień 2019 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za sierpień 2019 r.,
 • wpłata za sierpień 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata za sierpień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za sierpień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.09.2019

 • wpłata podatku VAT za sierpień 2019 r.
 • złożenie za sierpień 2019 r. deklaracji VAT - 7, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za sierpień 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT- 27 za sierpień 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za sierpień 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2019 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

 

30.09.2019

 • ZFŚS – wpłata pozostałej części odpisów podstawowych i zwiększeń na wyodrębniony rachunek bankowy,
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień 2019 r.
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC i PIT-CFC.

 

Cofnij do listy