Terminarz dla przedsiębiorców SIERPIEŃ 2021

Terminarz dla przedsiębiorców SIERPIEŃ 2021
2021-07-29

 

 

02.08.2021

 

 • przekazanie do PFRON przez osobę niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za czerwiec 2021 r.

 

05.08.2021

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec 2021 r.

 

09.08.2021

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego za lipiec 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego za lipiec 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu za lipiec 2021 r. (art.7b ust.1 pkt.1 litera m tiret 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych),
 • złożenie CIT-NZ za lipiec 2021 r. oraz wpłata podatku.

 

10.08.2021

 • składki ZUS za lipiec 2021 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za lipiec 2021 r.

 

16.08.2021

 • składki ZUS za lipiec 2021 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata do PPK za lipiec 2021 r.

 

20.08.2021

 • wpłata na PFRON za lipiec 2021 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za lipiec 2021 r.,
 • wpłata za lipiec 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobrany za lipiec 2021 r.,
 • wpłata za lipiec 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.08.2021

 • wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.,
 • złożenie za lipiec 2021 r. deklaracji VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za lipiec 2021 r.
 • złożenie JPK_V7M za lipiec 2021 r. (całość) oraz JPK_V7K za lipiec 2021 r. część ewidencyjna,
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec 2021 r.
 • złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego oraz wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego za lipiec 2021r.,
 • złożenie do urzędu skarbowego deklaracji o wysokości podatku od przychodów ze sprzedaży detalicznej za lipiec 2021 r. oraz wpłacenie podatku,

 

31.08.2021

 • przekazanie do PFRON przez osobę niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec 2021 r.
Cofnij do listy