Terminarz dla przedsiębiorców SIERPIEŃ 2019

Terminarz dla przedsiębiorców SIERPIEŃ 2019
2019-07-31

 

05.08.2019

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec 2019 r.

 

07.08.2019

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,

 

12.08.2019

 • składki ZUS za lipiec 2019 - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • INTRASTAT za lipiec 2019 r.

 

16.08.2019

 • składki ZUS za lipiec 2019 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

20.08.2019

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za lipiec 2019 r.
 • wpłata na PFRON za lipiec 2019 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za lipiec 2019 r.,
 • wpłata za lipiec 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata za lipiec 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za lipiec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

26.08.2019

 • wpłata podatku VAT za lipiec 2019 r.
 • złożenie za lipiec 2019 r. deklaracji VAT - 7, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za lipiec 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT- 27 za lipiec 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za lipiec 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec 2019 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

 

Cofnij do listy