Terminarz dla przedsiębiorców PAŹDZIERNIK 2020

Terminarz dla przedsiębiorców PAŹDZIERNIK 2020
2020-09-28

 

05.10.2020

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2020 r.

 

07.10.2020

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu za wrzesień 2020r. (art.7b ust.1 pkt.1 litera m tiret 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych).

 

12.10.2020

 • składki ZUS za wrzesień 2020 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za wrzesień 2020 r.

 

15.10.2020

 • składki ZUS za wrzesień 2020 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata do PPK za wrzesień 2020r.

 

20.10.2020

 • wpłata na PFRON za wrzesień 2020 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za wrzesień 2020 r. i III kwartał 2020 r.,
 • wpłata za wrzesień 2020 r. i III kwartał 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobrany za wrzesień 2020 r.,

 

26.10.2020

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2020 r. i III kwartał 2020r.,
 • złożenie za wrzesień 2020 r. deklaracji VAT - 7, VAT - 7K, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za wrzesień 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za wrzesień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2020 r.
 • złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego oraz wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2020 r.

 

27.10.2020

 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób na 30 czerwca 2019 r.
Cofnij do listy