Terminarz dla przedsiębiorców PAŹDZIERNIK 2019

Terminarz dla przedsiębiorców PAŹDZIERNIK 2019
2019-09-27

 

 

07.10.2019

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2019 r.

 

10.10.2019

 • składki ZUS za wrzesień 2019 - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • INTRASTAT za wrzesień 2019 r.

 

15.10.2019

 • składki ZUS za wrzesień 2019 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2019 r – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

21.10.2019

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za wrzesień 2019 r.
 • wpłata na PFRON za wrzesień 2019 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za wrzesień 2019 r. oraz III kwartał 2019,
 • wpłata za wrzesień 2019 r. oraz III kwartał 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata za wrzesień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za wrzesień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.10.2019

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2019 r. oraz III kwartał 2019 r.
 • złożenie za wrzesień 2019 r. deklaracji VAT - 7, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie za III kwartał 2019 r. deklaracji VAT – 7K,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za wrzesień 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT- 27 za wrzesień 2019r.
 • złożenie JPK_VAT za wrzesień 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2019 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

 

31.10.2019

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2019 r.

 

Cofnij do listy