Terminarz dla przedsiębiorców MARZEC 2021

Terminarz dla przedsiębiorców MARZEC 2021
2021-02-24

 

 

01.03.2021

 • zeznanie PIT-28 – termin złożenia do urzędu skarbowego zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2020 r.
 • informacja PIT-11 – przekazanie podatnikom informacji o przychodach oraz dochodach i pobranych zaliczkach za 2020 r.
 • informacja PIT-8C – przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z  kapitałów pieniężnych w 2020 r.
 • informacja IFT-1R – przekazanie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego oraz w formie papierowej osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu w 2020 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2021r.

 

05.03.2021

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2021 r.

 

08.03.2021

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • złożenie CIT-NZ za luty 2021 r. oraz wpłata podatku.

 

10.03.2021

 • składki ZUS za luty 2021 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za luty 2021 r.

 

15.03.2021

 • składki ZUS za luty 2021 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata do PPK za luty 2021 r.,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2021 – osoby prawne i jednostki organizacyjne, a także spółki nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne,
 • wpłata do PPK za luty 2021 r.,
 • rozliczenie z tytułu opłaty produktowej za opakowania za 2020r.,

 

22.03.2021

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za luty 2021 r.
 • wpłata na PFRON za luty 2021 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencyjnych za luty 2021 r.,
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za luty 2021 r.,
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobrany za luty 2021 r.,
 • wpłata za luty 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.03.2021

 • wpłata podatku VAT za luty 2021 r.,
 • złożenie za luty 2021 r. deklaracji VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za luty 2021 r.,
 • złożenie JPK_V7M za luty 2021 r. (całość) oraz JPK_V7K za luty 2021 r. tylko część ewidencyjna,
 • rozliczenie podatku cukrowego za luty 2021r.,
 • złożenie do urzędu skarbowego deklaracji o wysokości podatku od przychodów ze sprzedaży detalicznej za luty 2021 r. oraz wpłacenie podatku,
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2021 r.,
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

 

31.03.2021

 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny  rokiem kalendarzowym,
 • rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska za 2020 rok,
 • rozliczenie opłaty produktowej za produkty za 2020 rok,
 • ZUS ZSWA – złożenie do ZUS danych za 2020r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • Zeznanie CIT-8 – złożenie do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych,
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2021 r.,
 • informacja IFT-2R – przekazanie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego oraz w formie papierowej podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium RP informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2020 r.

 

Cofnij do listy