Terminarz dla przedsiębiorców MARZEC 2020

Terminarz dla przedsiębiorców MARZEC 2020
2020-02-28

 

 

02.03.2020

 • zeznanie PIT-28 – termin złożenia do urzędu skarbowego zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2019 r.
 • informacja PIT-11 – przekazanie podatnikom informacji o przychodach oraz dochodach i pobranych zaliczkach za 2019 r.
 • informacja PIT-8C – przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach  kapitałów pieniężnych w 2019 r.
 • informacja IFT-1R – przekazanie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego oraz w formie papierowej osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu w 2019 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2020r.

 

05.03.2020

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2020 r.

 

09.03.2020

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu za luty 2020 r. (art.7b ust.1 pkt.1 litera m tiret 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych).

 

10.03.2020

 • składki ZUS za luty 2020 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za luty 2020 r.

 

16.03.2020

 • składki ZUS za luty 2020 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata do PPK za luty 2020r.,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • rozliczenie z tytułu opłaty produktowej za opakowania za 2019r.,
 • rozliczenie z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe za 2019r.

 

20.03.2020

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za luty 2020 r.
 • wpłata na PFRON za luty 2020 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za luty 2020 r.,
 • wpłata za luty 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobrany za luty 2020 r.,
 • wpłata za luty 2020 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za luty 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.03.2020

 • wpłata podatku VAT za luty 2020 r.,
 • złożenie za luty 2020 r. deklaracji VAT - 7, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za luty 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za luty 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2020 r.
 • złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego oraz wpłata podatku akcyzowego za luty 2020 r.

 

31.03.2020

 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny  rokiem kalendarzowym,
 • rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 rok,
 • rozliczenie opłaty produktowej za produkty za 2019 rok,
 • ZUS ZSWA – złożenie do ZUS danych za 2019r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • Zeznanie CIT-8 – złożenie do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych,
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2020 r.,
 • informacja IFT-2R – przekazanie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego oraz w formie papierowej podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium RP informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2019 r.
Cofnij do listy