Terminarz dla przedsiębiorców MARZEC 2019

Terminarz dla przedsiębiorców MARZEC 2019
2019-02-28

 

05.03.2019

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2019 r.

 

07.03.2019

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,

 

11.03.2019

 • składki ZUS za luty 2019 - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • INTRASTAT za luty 2019 r.

 

15.03.2019

 • składki ZUS za luty 2019 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2019 r. oraz I rata podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata przez osoby fizyczne I raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz podatku rolnego,
 • obowiązek rozliczenia z opłaty produktowej za opakowania za 2018 rok,
 • obowiązek rozliczenia z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe za 2018 rok.

 

20.03.2019

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za luty 2019 r.
 • wpłata na PFRON za luty 2019 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za luty 2019 r.
 • wpłata za luty 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata za luty 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za luty 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.03.2019

 • wpłata podatku VAT za luty 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT - 7, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za luty 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT- 27 za luty 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za luty 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2019 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za luty oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego,

 

31.03.2019

 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny  rokiem kalendarzowym,
 • rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 rok,
 • rozliczenie opłaty produktowej za produkty za 2018 rok.

 

Cofnij do listy