Terminarz dla przedsiębiorców MAJ 2021

Terminarz dla przedsiębiorców MAJ 2021
2021-04-30

 

05.05.2021

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2021 r.

 

07.05.2021

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • złożenie CIT-NZ za kwiecień 2021 r. oraz wpłata podatku.

 

10.05.2021

 • składki ZUS za kwiecień 2021 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za kwiecień 2021 r.

 

17.05.2021

 • składki ZUS za kwiecień 2021 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata do PPK za kwiecień 2021 r.,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2021 oraz II raty podatku rolnego – osoby prawne i jednostki organizacyjne, a także spółki nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – osoby fizyczne,

 

20.05.2021

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień 2021 r.
 • wpłata na PFRON za kwiecień 2021 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencyjnych za kwiecień 2021 r. ,
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za kwiecień 2021 r.,
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobrany za kwiecień 2021 r.,
 • wpłata za kwiecień 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.05.2021

 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2021 r.,
 • złożenie za kwiecień 2021 r. deklaracji VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za kwiecień 2021 r.,
 • złożenie JPK_V7M za kwiecień 2021 r. (całość) oraz JPK_V7K za kwiecień 2021 r. tylko część ewidencyjna,
 • rozliczenie podatku cukrowego za kwiecień 2021r.,
 • złożenie do urzędu skarbowego deklaracji o wysokości podatku od przychodów ze sprzedaży detalicznej za kwiecień 2021 r. oraz wpłacenie podatku,
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2021 r.,
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

 

31.05.2021

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2021 r.,
 • wpłata 75% równowartości odpisów podstawowych na rachunek bankowy ZFŚS.

 

 

Cofnij do listy