Terminarz dla przedsiębiorców MAJ 2020

Terminarz dla przedsiębiorców MAJ 2020
2020-04-30

 

 

05.05.2020

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2020 r.

 

07.05.2020

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu za kwiecień 2020 r. (art.7b ust.1 pkt.1 litera m tiret 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych).

 

 

11.05.2020

 • składki ZUS za kwiecień 2020 - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • INTRASTAT za kwiecień 2020 r.

 

15.05.2020

 • składki ZUS za kwiecień 2020 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata do PPK za kwiecień 2020r.,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2020 r. oraz II raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne.

 

20.05.2020

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień 2020 r.
 • wpłata na PFRON za kwiecień 2020 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za kwiecień 2020 r.
 • wpłata za kwiecień 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata za kwiecień 2020 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za kwiecień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • wpłata zaliczki pobranej na podatek za kwiecień 2020 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową.

 

25.05.2020

 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2020 r.
 • złożenie za kwiecień 2020 r. deklaracji VAT - 7, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za kwiecień 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za kwiecień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2020 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.
Cofnij do listy