Terminarz dla przedsiębiorców MAJ 2019

Terminarz dla przedsiębiorców MAJ 2019
2019-04-30

 

06.05.2019

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2019 r.

 

07.05.2019

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,

 

10.05.2019

 • składki ZUS za kwiecień 2019 - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • INTRASTAT za kwiecień 2019 r.

 

15.05.2019

 • składki ZUS za kwiecień 2019 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2019 r. oraz II raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne.

 

20.05.2019

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień 2019 r.
 • wpłata na PFRON za kwiecień 2019 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za kwiecień 2019 r.
 • wpłata za kwiecień 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata za kwiecień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za kwiecień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

27.05.2019

 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2019 r.
 • złożenie za kwiecień 2019 r. deklaracji VAT - 7, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za kwiecień 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT- 27 za kwiecień 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za kwiecień 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2019 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego,

 

31.05.2019

 • przekazanie do PFRON wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2019 r. – osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą,
 • ZFŚS – wpłata 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy,
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie 01.03.2018 do 28.02.2019 – osoby pobierające zasiłki przedemerytalne.

 

 

 

Cofnij do listy