Terminarz dla przedsiębiorców LUTY 2020 r.

Terminarz dla przedsiębiorców LUTY 2020 r.
2020-01-28

 

 

05.02.2020

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2020 r.

 

07.02.2020

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu za styczeń 2020 r. (art.7b ust.1 pkt.1 litera m tiret 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych).

 

10.02.2020

 • składki ZUS za styczeń 2020 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za styczeń 2020 r.

 

17.02.2020

 • składki ZUS za styczeń 2020 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata do PPK za styczeń 2020r.,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • deklaracja na podatek od środków transportowych za 2020 rok i wpłata I raty podatku od środków transportu.

 

20.02.2020

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za styczeń 2020 r.
 • wpłata na PFRON za styczeń 2020 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2020 r.,
 • wpłata za styczeń 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobrany za styczeń 2020 r.,
 • wpłata za styczeń 2020 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za styczeń 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.02.2020

 • wpłata podatku VAT za styczeń 2020 r.,
 • złożenie za styczeń 2020 r. deklaracji VAT - 7, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za styczeń 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za styczeń 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2020 r.
 • złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego oraz wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2020 r.

 

28.02.2020

 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2019 rok o danych zawartych w imiennych raportach sporządzanych miesięcznie do ZUS.
Cofnij do listy