Terminarz dla przedsiębiorców LUTY 2019

Terminarz dla przedsiębiorców LUTY 2019
2019-02-01

 

 

05.02.2019

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2019 r.

 

07.02.2019

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,

 

11.02.2019

 • składki ZUS za styczeń 2019 - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • INTRASTAT za styczeń 2019 r.

 

15.02.2019

 • składki ZUS za styczeń 2019 - pozostali płatnicy składek,
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportu za 2019 rok oraz wpłata I raty podatku od środków transportu,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

 

20.02.2019

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za styczeń 2019 r.
 • wpłata na PFRON za styczeń 2019 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2019 r.
 • wpłata za styczeń 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata za styczeń 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za styczeń 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.02.2019

 • wpłata podatku VAT za styczeń 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT - 7, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za styczeń 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT- 27 za styczeń 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za styczeń 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2019 r.

 

28.02.2019

 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2018 r.
 • przekazanie podatnikowi PIT-11, PIT - 8C, PIT – 40A za 2018 rok
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2019 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2018 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na miesiące.

 

 

Cofnij do listy