Terminarz dla przedsiębiorców LISTOPAD 2020

Terminarz dla przedsiębiorców LISTOPAD 2020
2020-10-30

 

02.11.2020

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek za wrzesień 2020 r.

 

05.11.2020

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2020 r.

 

09.11.2020

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu za październik 2020r. (art.7b ust.1 pkt.1 litera m tiret 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych).

 

10.11.2020

 • składki ZUS za październik 2020 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za październik 2020 r.

 

16.11.2020

 • składki ZUS za październik 2020 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego przez osoby fizyczne,
 • wpłata do PPK za październik 2020r.

 

20.11.2020

 • wpłata na PFRON za październik 2020 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za październik 2020 r.,
 • wpłata za październik 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobrany za październik 2020 r.,

 

25.11.2020

 • wpłata podatku VAT za październik 2020 r.,
 • złożenie za październik 2020 r. deklaracji VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za październik 2020 r.
 • złożenie JPK_V7M za październik 2020 r. oraz JPK_V7K za październik 2020 r. część ewidencyjna,
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2020 r.
 • złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego oraz wpłata podatku akcyzowego za październik 2020 r.

 

30.11.2020

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek za październik 2020 r.

 

Cofnij do listy