Terminarz dla przedsiębiorców LIPIEC 2021

Terminarz dla przedsiębiorców LIPIEC 2021
2021-06-24

 

 

05.07.2021

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2021 r.

 

07.07.2021

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego za czerwiec 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego za czerwiec 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu za czerwiec 2021 r. (art.7b ust.1 pkt.1 litera m tiret 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych),
 • złożenie CIT-NZ za czerwiec 2021 r. oraz wpłata podatku.

 

12.07.2021

 • składki ZUS za czerwiec 2021 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za czerwiec 2021 r.

 

15.07.2021

 • składki ZUS za czerwiec 2021 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • opłata recyklingowa za torby foliowe za II kwartał 2021 r,
 • wpłata do PPK za czerwiec 2021 r.

 

20.07.2021

 • wpłata na PFRON za czerwiec 2021 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za czerwiec 2021 r. oraz II kwartał 2021 .,
 • wpłata za czerwiec 2021 r. oraz II kwartał 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobrany za czerwiec 2021 r.,
 • wpłata za czerwiec 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

26.07.2021

 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2021 r.,
 • złożenie za czerwiec 2021 r. deklaracji VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za czerwiec 2021 r.
 • złożenie JPK_V7M za czerwiec 2021 r. (całość) oraz JPK_V7K za czerwiec 2021 r. część ewidencyjna oraz kwiecień, maj i czerwiec 2021 część deklaracyjna,
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2021 r.
 • złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego oraz wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego za czerwiec 2021r.,
 • złożenie do urzędu skarbowego deklaracji o wysokości podatku od przychodów ze sprzedaży detalicznej za czerwiec 2021 r. oraz wpłacenie podatku,

 

Cofnij do listy