Terminarz dla przedsiębiorców LIPIEC 2020

Terminarz dla przedsiębiorców LIPIEC 2020
2020-06-26

 

 

06.07.2020

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2020 r.

 

07.07.2020

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego za czerwiec 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego za czerwiec 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu za czerwiec 2020 r. (art.7b ust.1 pkt.1 litera m tiret 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych).

 

10.07.2020

 • składki ZUS za czerwiec 2020 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za czerwiec 2020 r.

 

15.07.2020

 • składki ZUS za czerwiec 2020 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

 

20.07.2020

 • wpłata na PFRON za czerwiec 2020 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za czerwiec 2020 r.,
 • wpłata za czerwiec 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobrany za czerwiec 2020 r.,
 • wpłata za marzec, kwiecień i maj 2020 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof) – wydłużenie terminu w związku z COVID-19,
 • wpłata za czerwiec 2020 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za czerwiec 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

27.07.2020

 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.,
 • złożenie za czerwiec 2020 r. deklaracji VAT - 7, VAT – 7K, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za czerwiec 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za czerwiec i II kwartał 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2020 r.
 • złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego oraz wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2020 r.

 

31.07.2020

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek za czerwiec 2020 r.
 • przekazanie sprawozdania finansowego za 2019 rok do KAS przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (termin przesunięty z 30.04.2020).

 

 

Cofnij do listy