Terminarz dla przedsiębiorców KWIECIEŃ 2019

Terminarz dla przedsiębiorców KWIECIEŃ 2019
2019-04-01

 

01.04.2019

 • Zeznanie CIT-8 – termin złożenia do urzędu skarbowego (droga elektroniczna),
 • Informacja o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R – przekazanie do urzędu skarbowego (droga elektroniczna) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • ZUS ZSWA – zgłoszenie do ZUS danych za 2018 rok o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • Wpłata rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 r.

 

05.04.2019

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2019 r.

 

08.04.2019

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,

 

10.04.2019

 • składki ZUS za marzec 2019 - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • INTRASTAT za marzec 2019 r.

 

15.04.2019

 • składki ZUS za marzec 2019 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

 

23.04.2019

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za marzec 2019 r.
 • wpłata na PFRON za marzec 2019 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za marzec 2019 r. oraz za I kwartał 2019 r.
 • wpłata za marzec 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata za marzec 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za marzec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.04.2019

 • wpłata podatku VAT za marzec 2019 r. oraz I kwartał 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT - 7, VAT - 7K, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za marzec 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT- 27 za marzec 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za marzec 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2019 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego,

 

30.04.2019

 • przekazanie do PFRON wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2019 r. – osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą,
 • złożenie przez osoby fizyczne zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,
 • przekazanie (droga elektroniczna) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdań finansowych za 2018 rok, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
Cofnij do listy