Terminarz dla przedsiębiorców CZERWIEC 2020

Terminarz dla przedsiębiorców CZERWIEC 2020
2020-05-26

 

01.06.2020

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2020r.

 

05.06.2020

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2020 r.

 

08.06.2020

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego za maj 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego za maj 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu za maj 2020 r. (art.7b ust.1 pkt.1 litera m tiret 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych).

 

10.06.2020

 • składki ZUS za maj 2020 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za maj 2020 r.

 

15.06.2020

 • składki ZUS za maj 2020 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

 

22.06.2020

 • wpłata na PFRON za maj 2020 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za maj 2020 r.,
 • wpłata za maj 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobrany za maj 2020 r.,
 • wpłata za maj 2020 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za maj 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.06.2020

 • wpłata podatku VAT za maj 2020 r.,
 • złożenie za maj 2020 r. deklaracji VAT - 7, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za maj 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za maj 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2020 r.
 • złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego oraz wpłata podatku akcyzowego za maj 2020 r.

 

30.06.2020

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek za maj 2020 r.
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny  rokiem kalendarzowym (termin przesunięty z 31.03.2020).
 • wniesienie opłaty za użytkowanie wieczyste za 2020 r. (termin przesunięty z 31.03.2020).

 

Cofnij do listy