SLIM VAT - uproszczenie podatku VAT?

2020-11-17

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług tzw. SLIM VAT, nadal znajduje się w toku procesu legislacyjnego, wśród proponowanych zmian znajdujemy m.in.:

Rozliczenia faktur korygujących in-minus.

Podatnik będzie obniżał podstawę opodatkowania i VAT należny pod warunkiem, że z posiadanej dokumentacji będzie wynikało, że uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania. W przypadku, gdy podatnik nie posiada dokumentacji w okresie, w którym wystawił fakturę korygującą, obniżenia podstawy opodatkowania będzie dokonywał za ten okres rozliczeniowy, w którym uzyskał tą dokumentację. W uzasadnieniu do projektu wskazano, iż chodzi o dokumenty takie jak: dokumenty handlowe, aneksy do umów, dowody zapłaty, kompensaty itd.

Nabywca będzie zobowiązany do ujęcia korekty faktury in minus w tym samym okresie, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione. Moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania będzie determinował obowiązek korekty podatku naliczonego, a nie jak dotychczas moment otrzymania faktury korekty.

Proponowane rozwiązanie zastępuje konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nowym wymogiem w postaci konieczności posiadania dokumentacji, co oznacza że od stycznia 2021 roku posiadanie "żółtej zwrotki" z poczty, do której przywykliśmy, już nie wystarczy.

Wydłużenie terminu dla eksporterów.

Projekt przewiduje zmianę art. 41 ust 9a ustawy o VAT, a dokładniej wydłużenie z obecnych 2 miesięcy, do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę, dla zastosowania stawki 0%.

Stosowanie kursu walut przeliczenia przychodu w podatku dochodowym dla celów VAT.

Projekt przewiduje możliwość zastosowania dla określenia podstawy opodatkowania VAT wyrażonej w walucie obcej przeliczenia na polskie złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu, wg przepisów o podatku dochodowym. Będzie to opcja dobrowolna, o wyborze nie będzie konieczności informowanie urzędu skarbowego. W uzasadnieniu do projektu czytamy, iż takie transakcje jak WNT będą nadal przeliczane na polskie złote wg przepisów dotychczasowych tj. art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, podobnie w sytuacji otrzymania częściowych zaliczek, które nie powodują powstania przychodu w rozumieniu podatku dochodowego.

 

Inne rozwiązania przewidziane w projekcie to usunięcie PESEL oraz rachunków prowadzonych przez NBP z białej listy, a także aktualizacja kodów CN w ramach art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT.

 

Obecnie projekt znajduje się w Sejmie. Planowane zmiany mają w większości zacząć obowiązywać od 01.01.2021 roku.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

 

Cofnij do listy