SLIM VAT pomysł Ministerstwa Finansów na uproszczenie rozliczeń w podatku VAT

SLIM VAT pomysł Ministerstwa Finansów na uproszczenie rozliczeń w podatku VAT
2020-08-19

 

Jak podaje Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzi zmiany w następujących obszarach:

 

Uproszczenie rozliczenia faktur korygujących in-minus oraz in-plus.

Podatnik będzie obniżał podstawę opodatkowania i VAT należny w okresie wystawienia faktury korekty in-minus, pod warunkiem, że z posiadanej dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą warunki transakcji. Nabywca będzie zobowiązany do ujęcia korekty w tym samym okresie. Wprowadzenie tego rozwiązania skutkuje brakiem konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej in-minus.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie przepisów wskazujących na sposób rozliczania faktur korygujących in-plus. Do tej pory podatnicy korzystali z interpretacji i orzecznictwa co nie dawało pewności co do sposobu rozliczenia. W sytuacji, gdy podstawa opodatkowania ulegnie zwiększeniu, korekty podatku VAT dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

 

Ułatwienia dla eksporterów.

Projekt zmian przewiduje wydłużenie do 6 miesięcy od otrzymania zaliczki terminu na wywóz towarów, dla zastosowania stawki 0% od zaliczki.

 

Jeden kurs waluty dla podatku dochodowego i podatku VAT.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT przewiduje możliwość zastosowania dla określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczenia na polskie złote, zgodnie z zasadami przeliczania przychodu, wg przepisów o podatku dochodowym. Jeśli podatnik zdecyduje się na stosowanie takiego sposobu, wówczas będzie zobowiązany do stosowania tej metody co najmniej 12 miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał.

 

Inne rozwiązania przynoszące korzyści finansowe.

Wydłużenie terminu do odliczenia podatku VAT naliczonego na bieżąco do czterech okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie nie przewidziano zmian, co oznacza, że mogą odliczyć VAT naliczony na bieżąco w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają prawo do odliczenia lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych.

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury za usługi noclegowe, które są przedmiotem odsprzedaży (refaktury).

Zwiększenie do 20 złotych limitu na prezenty o małej wartości. Obecnie kwota limitu wynosi 10 zł.

 

Projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT zawiera także zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Wśród nich planowane jest wprowadzenie 3-letniego okresu ważności WIS, umożliwienie otrzymania WIS np. dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności, wprowadzenie zasaday niewydania WIS, w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania, a także wprowadzenie ograniczenia ochrony, jaką daje podatnikowi Wiążąca Informacja Stawkowa, w sytuacji, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa.

Planowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2021 roku.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy