Samochody osobowe w działalności gospodarczej od 1 stycznia 2019 r.

Samochody osobowe w działalności gospodarczej od 1 stycznia 2019 r.
2019-03-06

 

Od 2019 r. zmieniły się zasady rozpoznawania kosztów z tytułu wydatków poniesionych na nabycie i użytkowanie samochodów osobowych w przedsiębiorstwie. Zmiany obejmują przede wszystkim te firmy, które wykorzystują firmowe auta do celów prywatnych i służbowych, jak również korzystają z leasingu.

Zmianie uległ między innymi art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nowe przepisy zakładają:

 • zmianę limitu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego (amortyzacja);
 • wprowadzenie limitu do zaliczenia czynszu z tytułu leasingu do kosztów uzyskania przychodów;
 • określenie nowych kwot maksymalnych ubezpieczenia, możliwych do zaliczenia jako koszty uzyskania przychodów;
 • zmianę zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych, wykorzystywanych do celów firmowych i prywatnych.

Warianty wykorzystywania samochodów osobowych w działalności gospodarczej

Wariant 1 to samochody osobowe użytkowane w działalności przedsiębiorstwa na podstawie umowy najmu, leasingu lub podobnej.

Pojazdy mogą być użytkowane:

 • tylko na potrzeby prowadzonej działalności;
 • na cele związane z prowadzoną działalnością i cele prywatne (użytek mieszany).

Wariant 2 to samochody osobowe użytkowane w działalności przedsiębiorstwa i ujęte w ewidencji środków trwałych.

Pojazdy mogą być użytkowane:

 • tylko na potrzeby prowadzonej działalności;
 • na cele związane z prowadzoną działalnością i cele prywatne (użytek mieszany).

Wariant 3 to samochody osobowe użytkowane w działalności przedsiębiorstwa i nie ujęte w ewidencji środków trwałych.

 • zmiana zasad zaliczania wydatków w koszty podatkowe;
 • brak konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu;
 • koszty uzyskania przychodu stanowią 20% poniesionych wydatków (z tytułu używania i ubezpieczenia samochodu, warunkiem jest wykorzystywanie samochodu również do celów prowadzonej działalności).

Limity kosztów uzyskania przychodów przedstawiają się następująco:

Po zmianie podwyższono do 150.000 zł kwotę limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego. W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym limit ten podwyższono do kwoty 225.000 zł.

Zmiany dotyczące kwoty limitu dla pojazdów leasingowanych dotyczą jedynie samochodów osobowych wprowadzonych do majątku firmowego po 1 stycznia 2019 r. oraz umów leasingowych zawartych po nowym roku.

Do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodów osobowych zawartych przed 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy o podatku dochodowych obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe w wysokości faktycznie poniesionej, bez względu na wartość samochodu.

Natomiast na nowych zasadach musi rozliczyć koszty użytkowania takiego samochodu. A to oznacza, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli samochód osobowy użytkowany na podstawie np. umowy leasingu jest wykorzystywany także dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, to podatnik może ująć w koszty uzyskania przychodów tylko 75 % wydatków poniesionych z tytułu kosztów użytkowania takiego samochodu. Ponoszone przez podatnika wydatki eksploatacyjne obejmują także podatek VAT, który nie podlega odliczeniu.

Ważne! Art. 16 ust. 5h ustawy pdop i art. 23 ust. 5h ustawy pdof wskazuje, że jeżeli podatnik wykorzystuje samochód osobowy dla celów mieszanych i jednocześnie ujmuje w kosztach uzyskania przychodów 100% wydatków tzn. nie umniejsza kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 pdop i art. 23 ust. 1 pkt 46a pdof, wówczas  będzie zobowiązany skorygować koszty od dnia rozpoczęcia użytkowania w ten sposób samochodu.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

 

Cofnij do listy