Rejestracja podmiotu dla celów podatku VAT.

2019-04-24

 

 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2018 poz. 2174 ze zm.) wskazują, że obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R ciąży na podatniku podatku VAT.

Natomiast w art. 15 ustawy o VAT znajdujemy definicję podatnika VAT, którym są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności.

Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy o VAT, zgłoszenie VAT-R należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego przed dniem wykonania pierwszej czynności, tj. przed dniem wykonania:

 • odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju,
 • eksportu towarów,
 • importu towarów na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Wzór formularza VAT-R został określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 poz. 2301).

Naczelnik urzędu skarbowego weryfikuje dane podmiotu podane w formularzu VAT-R i po weryfikacji rejestruje go jako podatnika VAT czynnego, a gdy podmiot jest zwolniony z VAT jako podatnika VAT zwolnionego. Weryfikacja danych wykazanych w zgłoszeniu VAT-R obejmuje sprawdzenie czy podane dane są prawdziwe, ponadto organ podatkowy sprawdza czy podmiot istnieje i w tym celu może wzywać podmiot, bądź jego pełnomocnika, sprawdza również czy podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym do wykonywania działalności, a także powiązania osobowo-kapitałowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, w sytuacji gdy:

 • dane podane w VAT-R są niezgodne z prawdą,
 • podmiot nie istnieje,
 • nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem,
 • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego,
 • z posiadanych informacji wynika, że podmiot może prowadzić działalność z zamiarem wykorzystania działalności banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi,
 • wobec podmiotu sąd orzekła zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli organ podatkowy nie dokona rejestracji podmiotu dla celów VAT z wyżej wymienionych powodów, nie ma obowiązku informować go o tym fakcie.

Pamiętaj!! Podatnik na wniosek może uzyskać potwierdzenie rejestracji jako podatnika VAT, w tym celu urząd skarbowy wystawi druk VAT-5. Czynność wymaga uiszczenia opłaty skarbowej przez wnioskującego.

Zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R nie muszą składać podmioty zwolnione  podatku VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów wynoszącego obecnie 200 000 zł (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) oraz podmioty wykonujące wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT.

Należy także pamiętać, że formularz VAT-R składają podmioty, które rozpoczynają wykonywanie czynności opodatkowanych, ale także podatnicy, którzy aktualizują dane wykazane w poprzednim zgłoszeniu.

Podmiot składając formularz rejestracyjny w zakresie podatku VAT może działać osobiście albo przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Odpowiedzialność pełnomocnika, który składa zgłoszenie VAT-R za mocodawcę została określona w art. 96 ust. 4b ustawy o VAT, zgodnie z którym pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe w ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy