Rejestracja i wykreślenie podatnika VAT UE

Rejestracja i wykreślenie podatnika VAT UE
2019-06-07

 

Wszyscy podatnicy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych (regularnie, jednorazowo)  mają obowiązek zarejestrowania się i posługiwania się numerem VAT UE. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28.11.2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z zapisami art. 214 wspomnianej dyrektywy, państwa członkowskie mają zapewnić, aby wszyscy podatnicy dokonujący na terytorium danego państwa dostaw towarów lub świadczenia usług, podatnicy lub osoby prawne niebędące podatnikami dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów podlegających opodatkowaniu, a także podatnicy prowadzący działalność w innym państwie członkowskim, którzy na terenie danego państwa dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, byli zidentyfikowani za pomocą indywidualnego numeru.

Natomiast art. 215 dyrektywy wskazuje, że indywidualny numer identyfikacji VAT zawiera prefix zgodny z kodem ISO – 3166 alpha 2 umożliwiający identyfikację państwa członkowskiego, które go nadało.

Rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonuje się na formularzu VAT-R, zaznaczając stosowne rubryki w części C3.

Po złożeniu prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (druk VAT-R), naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, jako podatnika VAT UE i potwierdza ten fakt na formularzu VAT-5UE.

Zgodnie z art. 97 ustawy o VAT rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych muszą dokonać:

  • czynni podatnicy VAT planujący dokonywanie dostaw lub nabyć wewnątrzwspólnotowych, importu usług lub świadczenia usług, dla których podatnikiem będzie unijny usługobiorca,
     
  • osoby prawne niebędące podatnikami oraz pozostali podatnicy:  
    • dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, jeśli wartość tych transakcji w roku podatkowym przekracza 50.000 zł, 
    • dokonujący importu usług od podatników z krajów UE, 
    • świadczący usługi na rzecz podatników z krajów UE, z tytułu których podatek rozlicza nabywca unijny.

Jeśli podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE zaprzestanie dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu w terminie 15 dni od jego zaistnienia. Wówczas składa druk VAT-R z wypełnionymi polami 62 i 63 w części C3 formularza. Zgłoszenie to jest podstawą do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT UE.

Wykreślenie z rejestru podatników VAT UE może nastąpić także z urzędu (art. 97 ust. 15 ustawy o VAT), jeśli podatnik za trzy kolejne miesiące lub kwartał złoży deklaracje podatkowe, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia. Nie dotyczy to sytuacji gdy podatnik zawiesił działalność gospodarczą. Podatnik może zostać wykreślony z rejestru także w sytuacji, gdy przez okres trzech kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowujących, pomimo że miał taki obowiązek.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

 

Cofnij do listy