Pusta faktura

2019-08-06

Czym jest pusta faktura?

Pusta faktura to inaczej faktura, która nie odzwierciedla prawdziwego zdarzenia gospodarczego; wykazuje dostawę towarów czy świadczenie usług, które nigdy nie miały miejsca.

Skutki u wystawcy pustej faktury.

W przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązana do jego zapłaty. A zatem, podmiot, który wystawił pustą fakturę musi zapłacić kwotę podatku VAT wskazaną w takim dokumencie. O tym stanowi art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

Należy pamiętać, że kwota podatku wykazana w pustej fakturze nie może być wykazana w deklaracji VAT, bowiem co do zasady podatek VAT wykazany w pustej fakturze nie jest podatkiem należnym w rozumieniu ustawy o VAT. Natomiast w deklaracji VAT podatnik rozlicza podatek należny z tytułu wykonania czynności podlegających opodatkowaniu z uwzględnieniem podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

Podatnik powinien osobno wpłacić kwotę VAT wynikającą z pustej faktury na konto urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wystawiona taka faktura.

Skutki u nabywcy pustej faktury.

Jeśli podatnik otrzyma pustą fakturę, wtedy nie może odliczyć kwoty podatku VAT z niej wynikającej. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt. 4 ustawy o VAT wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego, gdy:

  • dokumentują czynności, które nie zostały dokonane,
  • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  • potwierdzają czynności, do których stosuje się art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego.

Podatnik, który pomniejszy VAT należny o kwotę VAT wykazaną z pustej fakturze jest zobowiązany do skorygowania deklaracji VAT, a także pliku JPK_VAT oraz wpłacenia kwoty podatku w prawidłowej wysokości wraz z odsetkami. Ponadto zgodnie z art. 112c ustawy o VAT, jest narażony na sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% zawyżenia podatku naliczonego.

Jak uniknąć konsekwencji?

Podatnik, który wystawił pustą fakturę i nie wprowadził jej do obiegu prawnego może ją anulować. Co prawda przepisy ustawy o VAT nie mówią o anulowaniu faktur, jednakże w praktyce wykształcił się taki model i został zaakceptowany przez organy podatkowe. Anulowanie faktury polega na umieszczeniu adnotacji o anulowaniu, tak by uniemożliwić ponowne wykorzystanie dokumentu.

Gdy pusta faktura zostanie wprowadzona do obiegu, podatnik powinien wystawić fakturę korygującą „do zera”. Istotne jest to by podatnik musi wystawić fakturę korygującą z własnej inicjatywy, a nie po zakwestionowaniu jej prawdziwości przez organ kontrolujący. Korekta pustej faktury po ujawnieniu jej przez organ podatkowy w toku prowadzonej kontroli nie jest uznana za dokonaną w stosownym czasie, a co za tym idzie ma zastosowanie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

Sankcje.

Art. 62 § 2 ustawy Kodeks karny skarbowy wskazuje, że kto wystawia fakturę lub rachunek w sposób nierzetelny albo posługuje się takimi dokumentami, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie. Z powyższego przepisu wynika, że karze podlega zarówno wystawienie pustej faktury jak i posługiwanie się nią, a zatem wykazanie w ewidencji zakupu i odliczenie kwoty podatku VAT wynikającej z takiej faktury.

Faktura jest uznana za nierzetelną, wtedy gdy nie odzwierciedla faktycznego przebiegu zdarzenia gospodarczego, albo gdy dokumentuje czynność, która nie miała miejsca.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy