Przepisy o AML – czego dotyczą? Jakie niosą obowiązki dla przedsiębiorców?

2021-08-02

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowi główny cel ustawy z dnia 30 marca 2021, która dokonuje implementacji postanowień Parlamentu Europejskiego i Rady UE w ramach tzw. Dyrektywy V AML. Ustawa ta dokonuje wielu modyfikacji wcześniejszych zapisów mających za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i zredukować ryzyko wystąpienia oszustw na etapie transakcyjnym. Nowe przepisy prawne weszły w życie 14 dni od daty ich ogłoszenia, zatem są już obowiązujące dla wybranych podmiotów. Odpowiedzmy zatem na pytanie, co obejmują nowe regulacje w zakresie AML i jakie obowiązki nakładają na przedsiębiorców.

Katalog podmiotów obowiązanych

Rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych przynosi nowe wymogi dla przedsiębiorców działających w określonych branżach. Nowe przepisy o AML włączają do siebie firmy zajmujące się obrotem dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, które generują transakcje na kwoty przekraczające 10000 Euro. Do tego typu firm zaliczamy głównie galerie sztuki i domy aukcyjne. Podobny pułap kwotowy obowiązuje teraz również pośredników w obrocie nieruchomościami z tytułu umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części. Nowelizacja ustawy o AML obejmuje także swoim zasięgiem wszelkie biura rachunkowe, oraz instytucje zajmujące się udzielaniem porad z dziedziny prawa podatkowego lub celnego.

Zarówno biura rachunkowe, jak i inne podmioty obowiązane, muszą stworzyć nowe procedury wewnętrzne i dopasować technologię do aktualnych wymogów AML. Obowiązkowa weryfikacja klienta ma na celu sprawdzenie zgodności informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych ze stanem faktycznym. Jeśli takie się pojawią, podmiot obowiązany, w tym biuro rachunkowe, musi przekazać taką informację do właściwego organu państwowego. 

Obowiązki wynikające z ustawy o AML dla biur rachunkowych

Artykuł 50. ustawy ustala procedury wewnętrzne, jakie podmiot obowiązany ma nakaz wprowadzić do swojej działalności. Każde biuro rachunkowe otrzymało wymóg stworzenia dokumentu ze szczegółowym wykazem działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Biuro rachunkowe będzie poddawać każdego przedsiębiorcę indywidualnej analizie, określającej jego podatność na ryzyko prania brudnych pieniędzy. Analiza ma charakter dokumentu firmowego, zatem będzie sporządzana w wersji papierowej lub elektronicznej i poddawana aktualizacji w okresie nie dłuższym niż dwa lata. Artykuł 36 ust. 1 ustawy o AML precyzuje również, jak ma wyglądać weryfikacja klienta w biurze rachunkowym. Biuro będzie musiało ustalić podstawowe dane klienta służące do określenia jego profilu ryzyka. Dla każdego klienta i beneficjenta rzeczywistego konieczne staje się również ustalenie, czy jest on osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Ustawa o AML nakłada na biura rachunkowe oraz inne podmioty obowiązane wymóg prowadzenia okresowych szkoleń dla pracowników, mających na celu podniesienie ich świadomości i praktycznej wiedzy o mechanizmach usprawniających przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy