Płatności za pomocą tzw. „białej listy”

Płatności za pomocą tzw. „białej listy”
2019-11-14

 

Od 1. września 2019 r. obowiązuje tzw. biała lista podatników VAT. Znajdują się na niej informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście, będzie sankcjonowana. Sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane w białej liście, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Ważne!!! Wpłaty na inne konto niż podane w wykazie podatników VAT, dokonane w okresie od 1 września 2019 do 31 grudnia 2019 r. nie będą sankcjonowane.

Biała lista podatników to prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz przedsiębiorców, który umożliwia:

 • sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na który należy zapłacić za faktury,
 • w sytuacji odmowy rejestracji kontrahenta, albo wykreślenia go z rejestru lub przywrócenia zarejestrowania go jako podatnika VAT, system wskazuje podstawę prawną decyzji administracyjnych.

Biała lista podatników zawiera przede wszystkim numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać  wpłat. Kontrahenta można wyszukać nie tylko po NIP-ie, lecz także po fragmencie nazwy czy nazwiska podmiotu.

Na białej liście podatników mogą być umieszczane wyłącznie rachunki rozliczeniowe. Ma to na celu wyeliminowanie procederu płatności na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.

Ważne!!! Biała lista nie zawiera danych firm, które nie są podatnikami VAT.

Jeżeli kontrahent, po 1 stycznia 2020 r. przeleje pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu. Ponadto będzie ponosił odpowiedzialność solidarną ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeżeli sprzedawca nie odprowadzi do urzędu skarbowego należnego podatku VAT od transakcji. Stąd też, aby uniknąć konsekwencji, przy każdej wpłacie trzeba sprawdzać, czy rachunek sprzedawcy znajduje się na białej liście.

Ważne jest, czy rachunek bankowy był zarejestrowany w wykazie w dniu przelewu. Decydujący jest dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy.

Od tej zasady jest wyjątek. Kwotę ponad 15 tys. zł można rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów, mimo że wpłata jest na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie, gdy wpłacający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym właściwym dla sprzedawcy.

Oprócz rachunków bankowych biała lista podatników VAT zawiera:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko;
 • numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • numer REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego
  do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru
  oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Wykaz jest udostępniony:

 • w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów,
 • w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na białej liście będzie można sprawdzić dane kontrahenta z ostatnich 5 lat, starsze będą usuwane.

Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o usunięcie lub sprostowanie tych danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wraz z uzasadnieniem. Szef KAS ma prawo odmówić żądania z wniosku, jeśli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym.

Przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze, że biała lista nie uwzględnia rachunków prywatnych tj. ROR. Podatnik za każdym razem, gdy będzie płacił na rachunek prywatny sprzedawcy, a wartość transakcji będzie powyżej 15 tys. zł, będzie musiał składać zawiadomienie w urzędzie skarbowym sprzedawcy.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność.

Cofnij do listy