Nowy plik JPK_VAT z deklaracją już od 1 października 2020 roku

2020-07-03

Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) jest zbiorem informacji ujętych w danym miesiącu w ewidencji VAT zakupu oraz sprzedaży danego przedsiębiorcy. Format xml oraz ściśle określona struktura pliku ułatwia jego przetwarzanie przez organy administracji skarbowej. Ponadto dane zawarte w pliku JPK_VAT odpowiadają danym wykazanym w deklaracji VAT. Duże przedsiębiorstwa przygotowują oraz wysyłają ten plik już od 1 lipca 2016 roku, małe i średnie od 1 stycznia 2017, natomiast mikro do 1 stycznia 2018 roku. JPK_VAT należy składać co miesiąc do 25 dnia następnego miesiąca, niezależnie od tego, czy deklarację VAT przedsiębiorca składa miesięcznie czy kwartalnie.

Od 1 kwietnia 2020 roku miały zostać wprowadzone zmiany w pliku JPK_VAT, jednak ze względu na panującą pandemię koronawirusa, termin ten został przesunięty na 1 lipca 2020, a 23 czerwca 2020 wraz z podpisem prezydenta pod Tarczą Antykryzysowa 4.0, ostatecznie na 1 października 2020r.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów nowy JPK_VAT obowiązani są składać za okresy od 1 października 2020 r., wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. W sytuacji konieczności sporządzenia korekty za okresy wcześniejsze niż 1 października, podatnik stosuje regulacje prawne obowiązujące za okres, za który składa korektę deklaracji lub ewidencji.

Nowy JPK_VAT zawiera dwie części:

 • ewidencyjną - obejmującą zbiór informacji dot. zakupów i sprzedaży wynikający z ewidencji VAT za dany okres obrachunkowy,
 • deklaracyjną - zawierającą pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Wprowadzenie nowej struktury ma na celu składanie do Urzędu Skarbowego jednego pliku, zamiast dwóch (w przypadku składania miesięcznej deklaracji VAT-7) lub czterech (w przypadku składania kwartalnej deklaracji VAT-7K) jak do tej pory i odrębnie pliku JPK_VAT.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym, będzie należało złożyć jeden plik JPK_VAT obejmujący część ewidencyjną i deklaracyjną. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie, przez pierwsze dwa miesiące kwartału (do 25 dnia następnego miesiąca), będzie należało złożyć plik JPK_VAT wypełniony jedynie w części ewidencyjnej, zaś po zakończeniu kwartału (do 25 dnia kolejnego miesiąca) przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć część ewidencyjną za zakończony miesiąc oraz część deklaracyjną dotyczącą całego kwartału.

Co istotne, w sytuacji korekty podatnik wypełnia tylko części, które podlegają korekcie tj. tylko ewidencję, albo tylko deklarację, albo jeśli zmiany w ewidencji mają wpływ na deklarację, wówczas ewidencję i deklarację. Korygując ewidencję, należy pamiętać, że składamy nowy, kompletny plik xml, czyli całość wpisów znajdujących się w ewidencji VAT, a nie tylko pozycje, które chcemy skorygować.

Zgodnie z §10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 roku, w ewidencji sprzedaży VAT podatnik oznacza grupę towarów i usług (GTU). Symbolami od 01 do 13 będziemy oznaczać m.in.:

 • dostawę napojów alkoholowych (m.in. piwa, wina, alkoholu etylowego),
 • dostawę oleju opałowego, olejów smarowych, smarów plastycznych,
 • dostawę wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego,
 • dostawę pojazdów i części samochodowych,
 • dostawę metali szlachetnych i nieszlachetnych,
 • dostawę leków oraz wyrobów medycznych,
 • dostawę budynków, budowli i gruntów,
 • świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 • świadczenia usług o charakterze niematerialnym (m.in. szkoleniowych, doradczych, księgowych, prawnych, badania rynku i opinii publicznej, marketingowych),
 • świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Oznaczenia grup towarów i usług (GTU) wypełnia się w odniesieniu dla całej faktury sprzedaży, podobnie jak oznaczenie typu dokumentu.

Oznaczenia GTU nie dotyczą:

 • zbiorczych informacji o sprzedaży zaewidencjonowanej za pomocą kasy fiskalnej,
 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
 • transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (WNT, import usług).

Nowa struktura pliku JPK_VAT z deklaracją wprowadza także konieczność określenia procedury tj. oznaczenie, że dla przykładu faktura jest wystawiona dla podmiotu powiązanego lub dokumentuje dostawę w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju czy też dotyczy świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadzie marży. Wyżej wspomniane rozporządzenie szczegółowo wskazuje procedury szczególne, które należy wskazać w wysyłanym pliku JPK_VAT wg nowej struktury.

Nowy JPK_VAT będzie wysyłany jedynie drogą elektroniczną. Plik będzie należało zatem podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym
 • profilem zaufanym
 • danymi autoryzującymi.

Po poprawnym złożeniu JPK_VAT będzie zaś możliwość pobrania UPO.

Nowa struktura pliku zawiera w sobie więcej informacji, niż w obecnie przesyłanej deklaracji i pliku JPK_VAT (struktura w wersji 3), co niesie za sobą konieczność dostosowania systemów księgowych do nowych wymogów, a także wprowadzenie zmian organizacyjnych w firmie, by ułatwić terminowe złożenie pliku przez dział finansowy.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy