Metoda kasowa w podatku VAT – pojęcie, zastosowanie, zasady

2020-12-29

Metoda kasowa w rozumieniu ustawy o VAT oznacza, że podatek VAT należny, czyli od sprzedaży jest rozliczony w kwartale, w którym podatnik uzyskał zapłatę od kontrahenta. Krótko mówiąc obowiązek podatkowy powstaje w dacie faktycznej zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Analogicznie podatek VAT naliczony, czyli od zakupu wykazujemy w ewidencji VAT oraz JPK_V7 w okresie (kwartale), w którym przypada faktyczna data płatności. Jeśli kontrahent zapłacił podatnikowi tylko część kwoty wynikającej z faktury, wówczas w ewidencji VAT wykazuje tylko część faktycznie zapłaconą, co oznacza, że jedna faktura będzie wykazywana w ewidencji zakupu VAT i pliku JPK_V7 kilka razy.

Metodę kasową może stosować podatnik, który ma status „małego podatnika”, a więc zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ustawy o VAT, podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro.

Należy pamiętać także, iż zgodnie z art. 21 ustawy o VAT, o wyborze metody kasowej oraz rezygnacji z niej podatnik powinien zawiadomić pisemnie, na druku VAT-R, naczelnika urzędu skarbowego.

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową składają JPK_V7K, a więc rozliczają się kwartalnie, tzn. do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu przesyłają do urzędu skarbowego część ewidencyjną, natomiast do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale przesyłają część ewidencyjną za ostatni miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za kwartał.

Podatnik rozliczający się metodą kasową jest zobowiązany na mocy art. 106e ustawy o VAT, do oznaczania wystawionych faktur wyrazami „metoda kasowa”. Takie oznaczenie dokumentów pomaga nabywcy określić, kiedy będzie możliwe odliczenie podatku VAT naliczonego od tej transakcji.

 

Wyjątki w metodzie kasowej w VAT

Metoda kasowa w podatku VAT działa bez wyjątków, tylko przy transakcjach dokonanych między firmami, które są czynnymi podatnikami VAT.

Natomiast jeśli od wydania towaru lub wykonania usługi minęło 180 dni, płatność nie została zrealizowana, a transakcja jest dokonana na rzecz osoby fizycznej albo firmy, które nie są czynnym podatnikiem VAT, wówczas należy rozliczyć podatek VAT. Należy pamiętać, że wskazane warunki muszą występować łącznie.

Metody kasowej w podatku VAT nie ma stosowania do następującego rodzaju transakcji:

  • transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu albo dokonany przez podatnika działającego w imieniu innego podatnika,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

Wady i zalety metody kasowej

Metoda kasowa jest korzystna w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie może określić terminu wpływu należności, albo przewiduje że będą one regulowane z opóźnieniem, a także w sytuacji, gdy w swojej działalności gospodarczej większość klientów otrzymuje od niego długie terminy płatności.

Wadą metody kasowej jest konieczność monitorowania płatności i odpowiedniego ujmowania ich w ewidencji VAT (jednorazowo albo w kilku częściach), co wymaga czasu i skrupulatności.

 

Metoda kasowa w podatku dochodowym

Metoda kasowa w podatku VAT nie jest tożsama z metodą kasową w podatku dochodowym.

Metoda kasowa w podatku dochodowym to metoda uproszczoną, która polega na ujmowaniu kosztów w dacie ich poniesienia, którą jest data wystawienia dokumentu. W tej metodzie nie ma znaczenia fakt do jakiego okresu odnoszą się koszty, albo czy zostały zapłacone.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

 

Cofnij do listy