Metoda kasowa w podatku dochodowym – pojęcie, zastosowanie, zasady

2021-03-31

 

Podatnicy prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów w skrócie KPiR, mogą rozliczać koszty wg metody kasowej albo wg metody memoriałowej. Gdy podatnik dokona wyboru jest zobowiązany do przestrzegania przyjętej metody.

Metoda kasowa

Metoda kasowa zwana także metodą uproszczoną, polega na potrącaniu kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym zostały poniesione, inaczej mówiąc wydatek staje się kosztem uzyskania przychodu w momencie powstania. Za dzień poniesienia wydatku uznaje się datę wystawienia faktury lub innego dowodu, który stanowi podstawę do ujęcia w KPiR. Stosując metodę kasową ujęcia kosztów, podatnik nie przyporządkowuje kosztów do okresu czy miesiąca, którego dotyczą te koszty. Takie działanie jest cechą metody memoriałowej.

Ponadto podatnik stosując metodę kasową ujęcia kosztów, nie rozpoznaje poniesionych wydatków jako koszty bezpośrednie i pośrednie. Metoda kasowa polega na ujęciu kosztu uzyskania przychodu w dacie poniesienia, bez względu na to jakiego okresu dotyczy i czy został zapłacony.

Pamiętaj!!! Metoda kasowa w podatku dochodowym nie jest tym samym co metoda kasowa w podatku VAT.

Przedsiębiorca wybiera metodę kasową rozpoczynając działalność gospodarczą albo stosuje ją od początku roku podatkowego. O wybranej metodzie nie musimy informować swojego urzędu skarbowego.

Wyjątki od metody kasowej

W każdej zasadzie można znaleźć wyjątki, tak jest i tutaj. Metodą kasową nie rozliczamy bowiem m.in. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wynagrodzenia za pracę, wypłaty zasiłku z ubezpieczenia społecznego, które wypłaca pracodawca. Bez względu na wybraną przez podatnika metodę rozliczania kosztów (kasową bądź memoriałową) wyżej wymienione wydatki ujmuje się w kosztach w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne, ale tylko pod warunkiem, że zostało w terminie wypłacone. Jeśli pracodawca nie wypłaci pensji w terminie, wówczas wydatki te ewidencjonuje w miesiącu, w którym pracodawca faktycznie dokonał wypłaty wynagrodzenia. Podobnie jak koszt wynagrodzeń, ujmuje się składki ZUS za pracowników. Natomiast pamiętać należy, że składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy stają się kosztem uzyskania przychodu w momencie faktycznej zapłaty.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

 

Cofnij do listy