Mały podatnik VAT od 2020 roku

2019-12-17

Małym podatnikiem VAT od 2020 roku będzie firma, której obroty, wraz z wartością podatku, nie przekroczyły w 2019 roku kwoty 1 200 000 euro tj. 5 248 000 zł. Specjalne przepisy dotyczą tu działalności maklerskiej, co jest jednak kwestią marginalną. Mały podatnik VAT może w 2019 roku dopiero zaczynać swoją działalność. Kwota progowa liczona jest w odniesieniu do całego roku, ale zmniejszana jest odpowiednio w stosunku do okresu, w którym firma nie działała, więc nie można założyć działalności gospodarczej w ostatnich dniach roku i skorzystać z całej kwoty progowej.

Rozliczanie się małych podatników VAT

Mały podatnik VAT ma prawo do wyboru kasowej metody rozliczania podatku VAT. Wymaga to jedynie uprzedniej notyfikacji organu podatkowego. Metoda kasowa ma tutaj niebagatelne znaczenie, ponieważ w odróżnieniu od standardowego momentu powstania należności podatkowej, czyli w chwili wystawienia faktury, mały podatnik VAT rozliczający się metodą kasową generuje obowiązek podatkowy dopiero w momencie otrzymania zapłaty. Jeśli zapłata jest należna za dostawę towarów i usług, obowiązek podatkowy powstać może najpóźniej 180 dni po realnym powstaniu przesłanki do zaistnienia obowiązku podatkowego, czyli od zrealizowania dostawy czy usługi. Z kolei prawo do odliczenia zapłaconego podatku VAT powstaje w momencie rozliczenia okresowego na koniec okresu, kiedy mały podatnik VAT zapłacił za opodatkowany towar lub usługę.

Rozliczanie VAT przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową, musi odbywać się kwartalnie, w specjalnej deklaracji składanej do końca 25. dnia kolejnego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Mały podatnik, który nie jest małym płatnikiem VAT

Wybór metody kasowej  rozliczania podatku VAT jest dobrowolny. Przedsiębiorca, niezależnie od skali swojej działalności, nie ma obowiązku decydowania się właśnie na taki sposób rozliczania należnego podatku. W sytuacji, kiedy nie zdecyduje się on na wykorzystywanie właśnie tej metody rozliczania, jego zobowiązania rozliczane będą w sposób domyślny, czyli w sposób ogólny.

Znaczenie praktyczne rozliczania w omawiany sposób

Status małego podatnika VAT jest bardzo korzystny dla przedsiębiorcy ze względu na różnicę w terminie powstawania należności podatkowej. Typowy płatnik podatku od towarów i usług zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT w momencie księgowania należności, czyli w chwili wystawiania faktury. Moment wystawiania faktury bardzo często jest odległy w czasie od momentu zapłaty, co w praktyce może powodować problemy płynnością finansową płatnika. Jeszcze poważniejszym zagrożeniem dla podatnika jest sytuacja, w której dłużnik zacznie spór odnośnie kwoty należności lub z różnych powodów odmówi zapłaty za uzyskane towary lub usługi, na przykład z powodu swojego bankructwa. W takiej sytuacji powstała należność podatkowa cały czas istnieje i jest wymagalna, chociaż firma nie posiada środków na jej realizację. W przypadku małego podatnika w niektórych przypadkach należność nie powstanie, a w większości będzie odroczona nawet na 180 dni.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy