Krajowy System e-Faktur

2021-02-08

 

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (skrót KSeF). Do 23 lutego br. można zgłaszać uwagi co do kwestii merytorycznych i logicznych struktury e-Faktury.

Projekt zmiany ustawy o podatku VAT przewiduje, że planowane rozwiązanie wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r., a Krajowy System e-Faktur będzie miał charakter fakultatywny.

Zgodnie z projektem, Krajowy System e-Faktur będzie systemem teleinformatycznym służącym do:

1) wystawiania i dostępu do faktur ustrukturyzowanych przez podatnika lub podmioty uprawnione;

2) otrzymywania faktur ustrukturyzowanych;

3) przechowywania faktur ustrukturyzowanych;

4) oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system;

5) weryfikowania zgodności faktur ustrukturyzowanych z wzorem faktury ustrukturyzowanej,

6) analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych;

7) powiadamiania podatnika albo podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury ustrukturyzowanej o:

a) dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym przez ten system,

b) odrzuceniu faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niezgodności z wzorem faktury ustrukturyzowanej,

c) braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur;

8) powiadamiania podmiotu, który nie posiada uprawnień, o braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej lub o braku dostępu do faktur ustrukturyzowanych.

 

Faktury będą przygotowywane bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatnika oraz przesyłane do systemu KSeF poprzez API. Po przesłaniu faktury, KSeF przydziela numer identyfikujący tę fakturę z oznaczeniem daty i czasu. W momencie przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej numeru identyfikującego w systemie KSeF, będzie ona uznawana za wystawioną oraz otrzymaną. Ponadto każdy podatnik poprzez indywidualne konto w Krajowym Systemie e-Faktur, będzie mógł wystawić fakturę wykorzystując wzór umieszczony na platformie.

 Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub poboru e-faktur z systemu przez API.

Korzystanie z oprogramowania Krajowego Systemu e-Faktur wymaga uwierzytelnienia użytkownika za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Nie będzie możliwości uzyskania dostępu do systemu KSeF przy użyciu danych autoryzujących. Ponadto projektowane rozwiązanie przewiduje możliwość anonimowego dostępu do pojedynczej faktury ustrukturyzowanej, poprzez podanie zestawu unikatowych cech identyfikujących fakturę (nie będzie konieczności uwierzytelniania się w Krajowym Systemie e-Faktur). Wprowadzane rozwiązanie pozwoli na dostęp do faktury ustrukturyzowanej:

  • podatnikowi,
  • jego kontrahentowi – o ile podatnik (wystawca faktury) zdecyduje się podać mu unikatowy zestaw danych identyfikujących jego fakturę ustrukturyzowaną,
  • konsumentowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych.

Projekt ustawy o VAT przewiduje, że faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

Ministerstwo Finansów szacuje, że do 2027 roku 70% podatników VAT będzie korzystało z Krajowego Systemu e-Faktur.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy