KPiR bez tajemnic część VI

KPiR bez tajemnic część VI
2020-11-24

 

Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U.2019.2544), szczegółowo wskazują jakie dane należy umieścić w poszczególnych kolumnach KPiR.

 

Kolumny KPiR

Załącznik nr 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, wskazuje jakie zapisy umieszczamy w poszczególnych kolumnach podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Kolumna 1 Liczba porządkowa – służy do wpisania kolejnego numeru zapisów w KPiR. Tym samym numerem oznaczamy dowód, na podstawie którego dokonano wpisu do KPiR.

Kolumna 2 Data zdarzenia gospodarczego – to data poniesienia wydatku, otrzymania towaru, uzyskania przychodu albo data zestawienia sprzedaży.

Kolumna 3 Nr dowodu księgowego – wpisujemy numer faktury lub innego dowodu, numer zestawienia faktur.

Kolumna 4 i 5 Kontrahent (imię i nazwisko, firma, adres) – wpisujemy nazwisko i imię albo nazwę firmy oraz adres kontrahenta, z którym zawarto transakcję, gdy transakcje są udokumentowane fakturą albo paragonem. Występują sytuacje, gdy kolumny te pozostają puste np. gdy zapisu do KPiR dokonujemy na podstawie dziennych zestawień sprzedaży oraz dowodów wewnętrznych.

Kolumna 6 Opis zdarzenia gospodarczego – wpisujemy rodzaj przychodu lub wydatków (zwięzłe określenie zdarzenia gospodarczego)

Kolumna 7 Przychód: wartość sprzedanych towarów i usług – przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i sprzedaży usług.

Kolumna 8 Przychód: pozostałe przychody – przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych.

Kolumna 9 Przychód: razem przychód – przeznaczona jest do wpisywania sumy przychodów z kolumny 7 i 8.

Kolumna 10 Zakup towarów i handlowych i materiałów wg cen zakupu – przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

Kolumna 11 Koszty uboczne zakupu – przeznaczona do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem np. koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze.

Kolumna 12 Wydatki (koszty): wynagrodzenia w gotówce i w naturze – przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłaconych pracownikom w gotówce i w naturze. Wpis dokonujemy na podstawie listy płac, a także dowodów potwierdzających przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika,  czy dowodów, na którym pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w naturze i gotówce. W kolumnie tej ewidencjonujemy także wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Kolumna 13 Wydatki (koszty): pozostałe wydatki – przeznaczona do ewidencjonowania takich wydatków jak: czynsz za lokal, opłaty za media, zakup paliwa, wydatki dotyczące remontów, amortyzacja, ubezpieczenie społeczne, wydatki na wyposażenie, które nie zostało zaliczone do środków trwałych, wydatki związane z podróżą służbową,

Kolumna 14 Wydatki (koszty): razem wydatki – przeznaczona jest do wpisywania sumy wydatków z kolumny 12 i 13.

Kolumna 15 – jest wolna, można w niej wpisać zaszłości gospodarcze, wydatki odnoszące się do przychodów miesiąca lub roku (lat) następnego.

Kolumna 16 – dotyczy kosztów działalności B+R, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym. W kolumnie tej wpisujemy wszystkie koszty B+R, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania.

Kolumna 17 Uwagi – przeznaczona do wpisania uwag dotyczących zapisów w kolumnach 2-16.

 

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy