KPiR bez tajemnic część V

KPiR bez tajemnic część V
2020-09-28

Spis z natury jest sporządzany na dzień 1 stycznia, a także na koniec każdego roku podatkowego. Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia nie dotyczy jednak podatników, którzy sporządzili taki spis na koniec poprzedniego roku podatkowego. Ponadto spis z natury sporządza się także na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

Spis z natury obejmuje:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady.

Spisem z natury obejmujemy także towary będące własnością podatnika, które w dniu sporządzenia spisu znajdują się poza jego firmą, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika.

Sporządzony spis z natury podatnik jest zobowiązany wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Gdy podatnik nie sporządził spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego, wówczas do KPiR podatnik wpisuje spis z natury sporządzony na 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. Jeśli podatnik sporządza spis z natury za okresy miesięczne, albo w sytuacji gdy sporządzenie spisu z natury zarządził naczelnik urzędu skarbowego, wówczas dane z takich spisów z natury podatnik także umieszcza w KPiR. Do KPiR spis z natury jest wpisany według poszczególnych rodzajów składników lub w jednej pozycji, jeżeli na podstawie spisu podatnik sporządził odrębne zestawienie, gdzie szczegółowo zestawił składniki. Zestawienie to przechowuje się razem z KPiR.

Spis z natury jest sporządzany w sposób staranny i trwały.

Spis z natury zawiera co najmniej:

 • imię i nazwisko właściciela firmy albo nazwę firmy,
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru, albo materiału, albo półwyrobu, albo produkcji w toku, albo wyrobu gotowego, albo braku czy odpadu,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość równą pomnożeniu ilości towaru przez cenę jednostkową,
 • towary obce nie są wyceniane, należy podać tylko ilość i informację kto jest właścicielem,
 • łączna wartość spisu z natury,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis z natury,
 • podpis właściciela firmy.

Materiały i towary handlowe objęte spisem z natury wyceniamy według cen zakupu lub cen nabycia, albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są niższe od cen zakupu lub nabycia. Półwyroby, wyroby gotowe, braki własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia. Podatnik zobowiązany jest wycenić spis z natury w terminie 14 dni od dnia sporządzenia spisu.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy