KPiR bez tajemnic część IV

KPiR bez tajemnic część IV
2020-06-16

 

Materiały podstawowe i pomocnicze oraz towary handlowe w KPiR

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów definiuje towary handlowe jako wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym.

Materiały zostały podzielone na podstawowe i pomocnicze. Materiałem podstawowym są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu, natomiast materiały pomocnicze zostały zdefiniowane jako materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

Otrzymując materiały i towar handlowy należy na dowodzie zakupu potwierdzić ich odbiór wpisując datę i umieszczając podpis osoby, która je przyjęła. W praktyce gospodarczej zdarza się, że towar czy materiał zostaje dostarczony do zakładu szybciej niż faktura, wówczas podatnik zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis otrzymanego materiału czy towaru handlowego. W opisie powinno znaleźć się imię i nazwisko (nazwa) i adres dostawcy, ilość i rodzaj dostarczonego towaru bądź materiału, cena jednostkowa i wartość. Na podstawie sporządzonego opisu podatnik dokonuje wpisu do KPiR i przechowuje ten opis jako dowód zakupu z otrzymaną w późniejszym czasie fakturą. W sytuacji wystąpienia różnic między opisem a otrzymaną fakturą podatnik ujmuje różnicę w KPiR w dniu otrzymania faktury.

Należy zwrócić uwagę, że w sytuacji otrzymania materiałów albo towarów handlowych oraz faktury za nie, w tym samym miesiącu, wtedy sporządzony przez podatnika opis dołącza się do faktury, a zapisu w KPiR dokonuje się na podstawie otrzymanej faktury.

Gdy dostawca do przesłanego towaru handlowego czy materiału dołączył specyfikację, która zawiera elementy wymagane przy sporządzaniu opisu, wtedy podatnik nie ma obowiązku sporządzenia opisu. W tej sytuacji specyfikacja dostawcy spełni rolę opisu i na jej podstawie można dokonać wpisu do KPiR.

Materiał powierzony podatnikowi przez zleceniodawcę, zgodnie z § 14 rozporządzenia, nie wymaga ujęcia w KPiR.

Należy zapamiętać, iż podatnik jest zobowiązany wpisać do KPiR zakup materiałów i towarów handlowych niezwłocznie po ich otrzymaniu, a najpóźniej przed przekazaniem ich do magazynu, przerobu czy też sprzedaży.

 

Kasa fiskalna w KPiR

Podatnicy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej dokonują zapisów w KPiR na podstawie danych z raportu fiskalnego dobowego. Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, podatnicy mogą także dokonać zapisu na koniec miesiąca na podstawie raportu fiskalnego okresowego czyli miesięcznego. Raport fiskalny czy to dobowy czy miesięczny przed wprowadzeniem go do KPiR należy skorygować o kwoty, które mają wpływ na wysokość przychodu.

Do KPiR nie wpisuje się danych wynikających z faktur, które odzwierciedlają sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej. Do takiej faktury przypina się oryginał paragonu i w takiej formie przechowuje w celach dowodowych.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

 

 

Cofnij do listy