KPiR bez tajemni część II

KPiR bez tajemni część II
2020-01-08

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych

„Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", (…), w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, (..).”

Szczegółowe przepisy dotyczące prowadzenia KPiR zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2019.2544).

 

Prowadzenie KPiR a inne ewidencje

Podatnicy są zobowiązani założyć księgę na 1 stycznia roku podatkowego, albo gdy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku – na dzień rozpoczęcia działalności. KPiR musi posiadać ponumerowane strony i być zbroszurowana.

Należy pamiętać, że podatnik jest zobowiązany do prowadzenia (łącznie z KPiR) także innych ewidencji, a mianowicie:

 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencji sprzedaży, służącej do wpisywania przychodu nieudokumentowanego fakturami - w sytuacji gdy podatnik:
  • zlecił prowadzenie księgi podatkowej biuru rachunkowemu (§ 7 ust. 1 ww. rozporządzenia),
  • prowadzi przedsiębiorstwo wielozakładowe i posiada jedną księgę podatkową dla wszystkich zakładów - wówczas ewidencja ta powinna być prowadzona w poszczególnych zakładach (§ 8 ust. 3 ww. rozporządzenia),
  • prowadzi handel obwoźny lub obnośny i w miejscu wykonywania działalności nie przechowuje księgi podatkowej (§ 8 ust. 6 ww. rozporządzenia),
 • ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych - gdy prowadzi kantor.

Ewidencja sprzedaży zawiera: numer kolejny wpisu, data uzyskania przychodu bezfakturowego, kwotę przychodu. Ewidencja musi posiadać ponumerowane strony i być zbroszurowana. Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót na kasie fiskalnej, są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Należy pamiętać, że zapisów do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się, najpóźniej w miesiącu przekazania środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej do używania.

Ponadto podatnicy mają obowiązek prowadzenia innych dodatkowych ewidencji, który może wynikać z przepisów odrębnych, np. ewidencji przebiegu pojazdu, w przypadku używania przez podatnika dla celów prowadzonej działalności samochodu osobowego niewprowadzonego do środków trwałych, stanowiącego jego prywatną własność lub własność innej osoby (np. członka rodziny).

 

Korygowanie błędów w KPiR

Błędy powstałe w KPiR poprawia się poprzez:

 • skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, przy czym błędny zapis musi pozostać czytelny, przy poprawce należy umieścić podpis oraz datę;
 • wprowadzenie do KPiR niewpisanych wcześniej dowodów lub dowodów, które zawierają  korekty błędnych zapisów. Zapisy zmniejszające przychody albo koszty mogą być dokonywane kolorem czerwonym, albo ze znakiem minus.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy