Jednoosobowa działalność – jak przekształcić ją w spółkę?

2020-08-28

Każdy przedsiębiorca – czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą, może na dowolnym etapie prowadzenia działalności przekształcić ją z formuły jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialności. Jak tego dokonać?

Przekształcenie

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie może przekształcić swojej firmy w spółkę jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Prawo zezwala jednak na przekształcenie działalności w formule spółki akcyjnej czy z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie działalności gospodarczej pozwala na uzyskanie wszelkich praw, a także obowiązków przekształcanego przedsiębiorcy. Spółka staję się zatem podmiotem mającym prawo do uzyskiwania odpowiednich zezwoleń, ulg oraz koncesji. Wyjątkiem są ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Niezwykle ważnym elementem jest zmiana, z jaką zmagać się będzie księgowość. Online czy tradycyjnym sposobem – księgowość musi być prowadzona w odpowiednio inny sposób w przypadku przekształcenia firmy.

Zanim przekształcenie stanie się faktem, musi powstać tak zwany plan przekształcenia, który wymaga formy aktu notarialnego. W planie zawarte jest ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia. Dodatkowo jako załącznik obowiązkowe jest projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, projekt aktu założycielskiego (statutu) spółki, wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego, a także finansowe sprawozdanie, które zostanie sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu.

Co dalej?

Sam plan musi zostać przebadany przez biegłego rewidenta. Ten sprawdzi plan przekształcenia pod kątem rzetelności oraz poprawności. Sam rewident jest wyznaczony przez sąd rejonowy – na wniosek przekształcanego przedsiębiorcy. Badanie musi zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące. Rewident składa do sądu opinie na temat sporządzonego planu. Aby doszło do przekształcenia działalności jednoosobowej w spółkę – opinia ta musi być pozytywna. Jeśli opinia zostanie złożona, to jednocześnie przedsiębiorca składa oświadczenie o przekształceniu działalności gospodarczej. W nim należy zawrzeć wszelkie elementy, które są opisane w kodeksie spółek handlowych. Musi tam znaleźć się zatem informacja o tym, w jaki typ spółki zostaje przekształcona działalność gospodarcza, a także o wysokości kapitału zakładowego i zakresie praw przedsiębiorcy. Należy też zamieścić tam wszystkie nazwiska wspólników. Samo oświadczenie powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. Należy też dostarczyć akt zawarcia umowy spółki.

Ostatnim etapem jest już rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po wpisie w świetle prawa dokonuję się przekształcenie działalności w spółkę. Przedsiębiorca musi jeszcze zadbać o wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy