Jaka data sprzedaży na fakturze dokumentującej łącznie sprzedaż z całego miesiąca?

2020-03-20

Niezwykle częstą praktyką wśród przedsiębiorców jest tworzenie jednej, łącznej faktury, która ma charakter zbiorczy i obejmuje pewien okres korzystania z usług. W ten sposób przedsiębiorcy ułatwiają sobie pracę i minimalizują księgowość wobec jednego klienta, gdzie całość jego zobowiązań zawiera jedna faktura online. Co jednak ustawa o VAT mówi o takich praktykach i jak prawidłowo wstawić tutaj datę sprzedaży.

Przykład faktury

Zjawisko to najłatwiej jest wyjaśnić na przykładzie. Przyjmijmy, że dana firma dostarczyła na rzecz pojedynczego klienta towary w dniach 1,13, 27, 30 stycznia. W takim przypadku dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest rozliczyć tę sprzedaż w jednej fakturze. Powstaje jednak pytanie, jaka datę ma mieć wskazany dokument. Jest to o tyle trudne, że sama ustawa o podatkach VAT nie przewiduje zjawiska, jakim jest faktura zbiorcza. To pojęcie powstało niejako samoistnie ,w efekcie zaistnienia odpowiednich potrzeb wśród przedsiębiorców. Jednocześnie same przepisy ustawy o podatkach VAT w żaden sposób nie zabraniają wystawienia takiej faktury. Ważne jest jedynie, aby wskazać na dokumencie, wszystkie zaistniałe elementy sprzedaży.

Jak wystawić fakturę?

Kluczowym elementem jest zatem określenie daty, kiedy zostaje wystawiona faktura. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT dokument tego typu nie może być wystawiony później niż do piętnastego dnia miesiąca, który nastąpił po miesiącu, w którym została wykonana usługa czy został dostarczony towar do klienta. W przypadku naszej fikcyjnej firmy, data na fakturze nie może być zatem późniejsza niż 15 lutego. Faktura musi też zawierać wszystkie daty dostawy towarów, a każda poszczególna dostawa towarów musi być opisana zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Takie stanowisko prezentuje także Krajowa Informacja Skarbowa.

Cykle rozliczeniowe

Obowiązek wskazania konkretnej daty na fakturze nie dotyczy jednak wszystkich przypadków. Wyłączone są z niego transakcje, które są rozliczane w cyklach rozliczeniowych. W ich przypadku znajduje zastosowanie przepis z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT. Tutaj usługa, która jest rozbita na poszczególne terminy płatności, zostaje uznana za spełnioną czy wykonaną wraz z upływem każdego okresu, kiedy występują poszczególne płatności. Cały ten proces trwa aż do momentu, kiedy następuje zakończenie świadczenia określonej usługi przez danego przedsiębiorcę. Ten przepis i sposób rozliczenia znajdują zastosowanie także, jeśli chodzi o dostawy towarów do klientów. Tutaj możemy korzystać z art. 19a ust. 4 ustawy o VAT. W tym przypadku datą, jaka powinna znaleźć się na dokumencie potwierdzającym sprzedaż, jest dzień przyjętego okresu rozliczeniowego. Pamiętać należy, że musi to być ostatni dzień cyklu rozliczeniowego. Zauważmy też, że nie ma tutaj pełnej jasności co do tego, czy chodzi tutaj o wyłącznie o cykle rozliczeniowe, czy też także można je zastosować do transakcji, które mają charakter ciągły. Mając to na uwadze, w każdym przypadku kiedy powstaje wątpliwość co do wpisania odpowiedniej daty, warto zasięgnąć porady doradcy podatkowego lub skierować się do lokalnego oddziału urzędu skarbowego.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy