Faktura uproszczona – definicja i elementy, które musi zawierać

2020-05-04

Faktura uproszczona to paragon fiskalny zawierający NIP nabywcy, który został wystawiony dla transakcji o wartości do 450 zł albo 100 euro.

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt.3 ustawy o VAT, faktura uproszczona może nie zawierać takich danych jak:

  • dane nabywcy (imię i nazwisko, nazwa, adres),
  • miara i ilość zakupionych towarów i usług,
  • cena jednostkowa netto,
  • wartość sprzedaży netto,
  • stawka podatku,
  • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami VAT i sprzedaż zwolnioną z VAT,
  • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT.

Faktura uproszczona musi natomiast zawierać dane pozwalające na określenie kwoty podatku VAT według poszczególnych stawek.

Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca wystawi fakturę tylko do paragonu, który zawiera NIP nabywcy. Paragon do 450 zł brutto z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, która jest traktowana jak zwykła faktura. W konsekwencji nabywca na podstawie takiej faktury, ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego, jak również może zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Stanowisko to potwierdza Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.

Pamiętaj!! W momencie sprzedaży, nabywca musi określić czy zakup jest dokonywany w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą czy dokonuje transakcji jako konsument.

Jeżeli klient nie poda NIP, a zatem sprzedawca wystawił paragon bez tego numeru, wówczas nabywca może wystąpić o wystawienie faktury, ale sprzedawca wystawi fakturę jak dla konsumenta tj. bez NIP.

 

Sprzedaż, której nie można udokumentować fakturą uproszczoną

Ustawa o podatku VAT wskazuje na kilka przypadków, w których sprzedawca nie może wystawić faktury uproszczonej, dotyczy to m.in. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju na terytorium kraju czy też WDT oraz, gdy transakcja przekracza kwotę 450 zł brutto albo 100 euro.

 

Faktura uproszczona w nowym pliku JPK_VAT

Faktura uproszczona powinna zostać wykazana w pliku JPK_VAT jako odrębna pozycja. Jednakże zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 01 kwietnia br. (Dz.U.2020.576) od 01 lipca do 31 grudnia 2020 r. nie wykazujemy w ewidencji sprzedaży VAT szczegółowych danych wynikających z wystawionej faktury uproszczonej, pod warunkiem, że sprzedaż ta jest ujęta w okresowym raporcie kasowym.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy