Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA.
2019-02-15

Od 1 grudnia lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie do ZUS tylko w formie elektronicznej. Natomiast ZUS udostępnia je płatnikowi składek na jego profilu PUE ZUS nie później niż w dniu następnym po dniu otrzymania e-ZLA. Informacja ta jest także przekazywana ubezpieczonemu, który posiada profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

ZUS zapewnia, że wprowadzenie e-ZLA znacznie usprawniło przepływ dokumentów między pracownikiem, pracodawcą oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzone rozwiązanie przyspieszyło pracę lekarzy. Gdy lekarz, wystawiając e-ZLA wpisze numer Pesel pacjenta, takie dane jak adres pacjenta, dane pracodawcy uzupełniają się automatycznie. W ten sposób wystawione zaświadczenie lekarskie zostaje zarejestrowane w bazie ZUS i zaraz potem ZUS zawiadamia pracodawcę poprzez platformę PUE ZUS. Chory nie musi już przekazywać pracodawcy zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty wystawienia. Natomiast lekarz nie pobiera bloczków formularzy ZUS ZLA w placówkach ZUS, ani nie dostarcza papierowego oryginału zaświadczenia do ZUS.

Ponadto lekarz ma dostęp do wszystkich zwolnień pacjenta, także tych wydanych przez lekarza orzecznika ZUS. Jeśli pacjent wymaga rehabilitacji leczniczej z ZUS, system podpowie lekarzowi o takiej możliwości. Dzięki temu pacjent po wystawieniu e-ZLA może zostać na nią skierowany.

Ważne!!! By wystawić e-ZLA, lekarz musi mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Potrzebny jest także certyfikat portalu PUE albo podpis elektroniczny na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, po to by podpisać e-zwolnienie.

Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, może za pośrednictwem PUE ZUS wystąpić do ZUS z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wystawienia zwolnienia lekarskiego dla pracownika tzn. czy pracownik w trakcie zwolnienia lekarskiego nie wykonuje pracy zarobkowej czy też nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem. ZUS przeprowadza kontrole w dwóch zakresach:

  • bada prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy – zajmują się tym lekarze orzecznicy ZUS,
  • sprawdza prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego – zajmują się tym pracownicy komórki zasiłków ZUS.

ZUS kontroluje tylko te zwolnienia lekarskie, za które pracownikom przysługują zasiłki chorobowe, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne wypłacane przez ZUS.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy