Elektroniczna baza podatników VAT i konieczność sprawdzania rachunków bankowych kontrahenta.

2019-04-17

 

12 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym 1 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni elektroniczny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Wprowadzenie  wykazu podmiotów zarejestrowanych do VAT ma  z założenia służyć podatnikom do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków bankowych, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT. Będzie to narzędzie, które z jednej strony uszczelni systemu VAT, a z drugiej zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału podatnika w karuzelach VAT-owskich. 

Wprowadzana baza będzie zawierała dane:

 • podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT;
 • podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Baza zostanie poszerzona o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT  czynnych i zwolnionych z tego podatku.

Projekt zakłada, że baza będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Korzystający z bazy podatnicy będą mieli dostęp do informacji o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień za pomocą określonego kryterium dostępu:

 • po numerze NIP podmiotu;
 • fragmencie nazwy (nazwiska) podmiotu.

Podatnicy uzyskają dostęp do historii rejestracji kontrahentów do celów VAT do 5 lat wstecz.

Baza będzie prowadzony przez Szefa KAS na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Dostęp do zawartych w niej danych będzie możliwy także za pośrednictwem systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Korzystanie z wykazu będzie bezpłatne.

Baza będzie zawierała informacje dotyczące numerów rachunków bankowych podatnika lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,  które zostaną wykazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. W związku z tym rozszerzono dane nieobjęte tajemnicą skarbową również o numery tych rachunków, otworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Co istotne, ustawa przewiduje, że podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek bankowy kontrahenta zawarty w bazie. W przeciwnym wypadku nie będzie można zaliczyć dokonanego wydatku do kosztów podatkowych.

Ustawa zakłada również odpowiedzialność solidarną nabywcy w przypadku zapłaty przez niego należności na rachunek inny niż zawarty w bazie podatników VAT, ale tylko do kwoty podatku VAT, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Regulacje te będą dotyczyły wyłącznie płatności powyżej 15 tysięcy złotych. Projekt ustawy przewiduje możliwość uwolnienia się od konsekwencji tylko w dwóch przypadkach:

 • podatnik złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż wskazany w bazie, w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu;
 • podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Ważne! Zmiany mają wejść w życie 1 września 2019 r., wyjątkiem jest część zapisów, które będą obowiązywać od dnia ich ogłoszenia. Natomiast przepisy, z których wynikają negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w bazie podatników VAT, będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, baza będzie zawierała m.in. dane:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer REGON;
 • numer PESEL;
 • adres siedziby;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego
  do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym
  lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

 

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy