Działalność niezarejestrowana – dla kogo? Obowiązki i przywileje

2020-11-19

Artykuł 5 ustęp 1 ustawy o prawie przedsiębiorców wskazuje warunki prowadzenia działalności niezarejestrowanej, które zależą od wysokości dochodu uzyskiwanego z tego tytułu. Przepis ten otwiera drogę dla osób fizycznych, które nie chcą wiązać się ramami działalności gospodarczej, lub pragną przetestować pomysł na biznes bez wypełniania wielu formalności. Działalność bez rejestracji jest możliwa dla większości dziedzin gospodarki, z wyjątkiem tych regulowanych za pomocą państwowych koncesji i pozwoleń, jak np. handel alkoholem czy bronią.

Czym jest działalność niezarejestrowana?

Ustawa „prawo przedsiębiorców” określa działalność gospodarczą bez rejestracji jako taką, której miesięczny przychód nie przekracza połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto. W 2020 roku kwota ta wynosi 2600 zł, wobec czego osoba prowadząca niezarejestrowaną działalność nie może przekroczyć wartości 1300 zł.

Przepisy prawne w tym zakresie stanowią okno dla osób, które wykonują jakiekolwiek prace na własny rachunek o małym potencjale dochodowym, lub które są w fazie testowania pomysłu na biznes.

Kiedy i na podstawie jakich przepisów można prowadzić działalność niezarejestrowaną?

Działalność niezarejestrowaną można prowadzić do momentu przekroczenia w danym miesiącu kwoty przychodu w wysokości 1300 zł. Wówczas prawo daje 7 dni na zarejestrowanie firmy, pod rygorem kary finansowej i konieczności zwrotu zaległych podatków. Warto tutaj odróżnić pojęcie przychodu i dochodu. Kwota maksymalna, która obowiązuje dla działalności bez rejestracji, odnosi się do przychodu, czyli sumy bez potrącenia kosztów jego uzyskania. Wszelkie regulacje zostały zawarte we wspomnianej ustawie „prawo przedsiębiorców”.

Czy w tym rodzaju działalności konieczna jest rejestracja w CEIDG?

Działalność bez rejestracji nie wymaga dołączenia do bazy CEIDG ani opłacania składek ZUS. Istotą tej formy aktywności zawodowej jest umożliwienie podatnikowi sprawdzenia pomysłu na biznes, bez żadnych wymogów rejestracji.

Czy w działalności bez rejestracji konieczna jest ewidencja sprzedaży?

Zwolnienie z podatku VAT obowiązuje zdecydowaną większość osób prowadzących niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Ustawa o VAT nakłada jednak obowiązek bycia podatnikiem VAT dla wybranej grupy docelowej, dlatego warto się z nią zapoznać przed dokonywaniem pierwszych transakcji. Ta sama ustawa zwalnia również z prowadzenia księgowości, nakładając w zamian obowiązek posiadania uproszczonego rejestru sprzedaży, który pozwoli na kontrolę ewentualnego przekroczenia granicy dopuszczalnych przychodów.

Czy podatek dochodowy oraz podatek VAT obowiązują przedsiębiorców prowadzących działalność bez rejestracji?

Działalność bez rejestracji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, który należy rozliczać w ujęciu rocznym w deklaracji PIT-36. Suma podatku do zapłacenia będzie uzależniona od całkowitej kwoty dochodów z różnych źródeł. Podatek VAT jest regulowany ustawą i większość przedsiębiorców prowadzących działalność bez rejestracji nie jest zobowiązana do jego zapłaty.

Widać zatem, że działalność bez rejestracji stanowi duże ułatwienie dla osób fizycznych będących w początkowej fazie wyboru specjalizacji zawodowej, jednak nie zwalnia ze wszystkich obowiązków. Bardzo często osoby ją prowadzące w ciągu kilku miesięcy przekraczają granicę maksymalnego przychodu, co uruchamia konieczność rejestracji w CEIDG i ZUS.

Cofnij do listy