Bon jednego przeznaczenia – definicja i sposób opodatkowania na gruncie VAT

2020-05-11

 

Pojęcie bonu

Ustawodawca dla celów podatku VAT zdefiniował pojęcia:

  • bonu,
  • bonu jednego przeznaczenia,
  • bonu różnego przeznaczenia,
  • emisji i transferu bonu.

Bon to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę lub świadczenie usług, w przypadku którego towary i usługi, które mają być dostarczone albo wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są określone w bonie lub w powiązanej dokumentacji (warunkach wykorzystania bonu).

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt. 43 ustawy o VAT, bon jednego przeznaczenia to bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku VAT są znane w chwili emisji tego bonu.

Bonem jednego przeznaczenia jest także bon, w przypadku którego znana jest kwota podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze. Oznacza to, że taki bon może podlegać opodatkowaniu w innym państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim.

Wszystkie bony, które nie spełniają definicji bony jednego przeznaczenia są uważane za bony różnego przeznaczenia.

 

Opodatkowanie podatkiem VAT a bon jednego przeznaczenia

Pierwsze wprowadzenie bonu jednego przeznaczenia do obrotu (emisja) oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji, dokonane przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy. Emitent bonu jednego przeznaczenia jest zobowiązany do przekazania podatku VAT do urzędu skarbowego, od pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu, tak jakby towary lub usług nim objęte zostały dostarczone lub wykonane. Zasada ta dotyczy także dystrybutorów, którzy we własnym imieniu i na własny rachunek sprzedają bony jednego przeznaczenia.

Gdy podatnik działający w imieniu innego podatnika dokona transferu bonu jednego przeznaczenia, uznaje się, że taki transfer jest dostawą towarów lub świadczeniem usług, których ten bon dotyczy, dokonany przez podatnika, w którego imieniu działa podatnik.

 

Moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy VAT w przypadku bonu jednego przeznaczenia, powstaje w momencie dokonania transferu tego bonu. Tak stanowi art. 19a ust. 1a ustawyo VAT. W tym miejscu warto przypomnieć, że pod pojęciem transferu kryje się emisja bonu oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji.

Jednocześnie w art. 19a ust. 4a określono, że dostawę towarów uznaje się za dokonaną, a usługę uznaje się za wykonaną z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia. Oznacza to, iż wydawca bonu jest zobowiązany do opodatkowania podatkiem VAT tej operacji, bez znaczenia pozostaje fakt fizycznego wykorzystania czy też braku wykorzystania bonu przez jego posiadacza.

 

Nieodpłatne przekazanie bonu jednego przeznaczenia

Nieodpłatne przekazanie bonu jednego przeznaczenia stanowi nieodpłataną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług. Zatem na gruncie podatku od towarów i usług należy zastosować przepisy dotyczące czynności nieodpłatnych.

 

 

Powyższe regulacje dotyczą bonów jednego przeznaczenia, które zostały wyemitowane po 31 grudnia 2018 r.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

 

Cofnij do listy