Anulowanie wystawionej faktury

2019-03-15

 

Przepisy ustawy o VAT, a także rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT nie zawierają regulacji mówiących o anulowaniu wystawionej faktury, niemniej jednak sposób ten wykształcił się w praktyce i jest akceptowany przez organy podatkowe.

Należy pamiętać, że anulowanie wystawionej faktury jest dopuszczalne w określonych przypadkach. W praktyce przyjmuje się, że dokonanie anulowania dokumentu jest możliwe jeżeli faktura nie została wprowadzona do obiegu prawnego, a transakcja nie doszła do skutku.

Pamiętaj! Anulowanie faktury jest możliwe tylko przy spełnieniu dwóch warunków, łącznie:

  1. nie doszło do faktycznego wykonania usługi czy dostawy towaru,
  2. wystawiona faktura nie została wprowadzona do obiegu prawnego.

Co to znaczy, że faktura nie została wprowadzona do obiegu prawnego?

Oznacza to, że dokument nie został przekazany nabywcy towaru lub usługi, faktura nie została wysłana albo odebrana przez klienta, a zatem wystawca faktury jest w posiadaniu wszystkich jej egzemplarzy.

Gdy faktura została wprowadzona do obiegu prawnego, błędy na niej można poprawić tylko przez wystawienie korekty faktury przez sprzedawcę albo noty korygującej przez nabywcę (w zależności od rodzaju błędu).

Jak anulować wystawioną fakturę?

Anulowanie faktury polega na dokonaniu stosownych adnotacji, które uniemożliwiają ponowne wykorzystanie dokumentu. Należy przekreślić wszystkie jej egzemplarze i zamieścić informację o jej anulowaniu, podać datę anulowania i przyczynę oraz podpis osoby uprawnionej.

Wszystkie egzemplarze faktury anulowanej należy przechowywać, w celach dowodowych, razem z pozostałymi fakturami, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Anulowana faktura nie jest ujmowana w ewidencji sprzedaży, a co za tym idzie nie jest ona także wykazana w deklaracji VAT ani pliku JPK_VAT. Jeżeli anulowana faktura została ujęta w deklaracji VAT i pliku JPK_VAT, można złożyć korektę by skorygować zawyżoną kwotę podatku VAT należnego.

Anulowanie faktur powinno być traktowane w sposób wyjątkowy.

 

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

 

Cofnij do listy